Na okraji Českých Budějovic v Novém Vrátě na místě současné náhradní uhelné kotelny Teplárny České Budějovice chce teplárna postavit nové Zařízení na energetické využití odpadu.

Moderní energetický zdroj má v Českých Budějovicích vyrůst v brownfieldu, který vznikne po demolici uhelné výtopny Vráto. Tu hodlá městská teplárna uzavřít po roce 2024. Tento záměr je jedním ze základních pilířů nedávno přijaté Strategie pro zelené město, která řeší dekarbonizaci teplárny a počítá s ukončením spalování uhlí ještě před ambiciózními cíli Evropské unie. Mezi další klíčové projekty patří napojení distribuční sítě teplárny na elektrárnu Temelín a vybudování nového kotle na spalování dřevní štěpky.

Efektivní a ekologické technologie na využívání komunálních odpadů mají být provozovány v součinnosti s fungující soustavou centrálního zásobování teplem. Právě ta budějovická je největší v jižních Čechách a zajišťuje komfortní dodávky pro 30 tisíc domácností a 215 firem, a to včetně celoročních dodávek do průmyslových podniků.

Stanovisko na portálu

Připravovaný projekt stavby ZEVO Vráto získal nyní souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR. Úřad ho zveřejnil v pátek 29. dubna na webu portal.cenia.cz. Jedná se o výsledek více než ročního odborného posuzování projektu ZEVO Vráto. V tomto komplexním procesu ministerstvo ověřilo, že záměr zařízení na energetické využívání komunálního odpadu v lokalitě stávající uhelné výtopny je ve všech významných parametrech akceptovatelný.

„Týká se to jak ochrany veřejného zdraví a obyvatelstva (vlivy na ovzduší, akustická situace), tak i ochrany přírody a krajiny. Vliv záměru na ostatní složky životního prostředí bude vzhledem k charakteru záměru nevýznamný,“ uvádí závazné stanovisko.

Podle záměru budějovické teplárny se z odpadků, které dlouhodobě končily bez jakéhokoli užitku na desítkách skládek po celých jižních Čechách, bude v ZEVU vyrábět teplo a elektřina. Navíc se tím nahradí hnědé uhlí, které se v městské teplárně tradičně spaluje.

Několik stupňů čištění plynů

„Vyplatila se poctivá příprava dokumentace, transparentnost a průběžná komunikace s desítkami partnerů. Inspirovala nás podobná zařízení v České republice i zahraničí. Zohlednili jsme ale také podněty ekologických organizací a místních spolků a to všechno jsme se snažili citlivě zasadit do jihočeského systému nakládání s odpady a energetických potřeb krajského města,“ říká k přípravě podkladů pro ministerstvo životního prostředí Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

„Posuzovaný záměr je technicky a technologicky navržen tak, že pro omezení emisí škodlivin ze spalování odpadů v kotli je zajištěn několikastupňový systém čištění odpadních plynů,“ uvádí dokument k ZEVU. Detailně byly hodnoceny vlivy na ovzduší, klima, vodu, hlukové poměry či krajinný ráz, stejně jako související dopravy.

Třetina po železnici

Závazné stanovisko ministerstva zároveň stanovuje několik podmínek pro fázi přípravy záměru, výstavby i provozu. Například, že do zařízení nebudou dováženy a energeticky využívány odpady ze zahraničí nebo že nejméně třetina musí být dopravena po železnici a silniční povede mimo obytná území města po ulicí Okružní.

„Hnědé uhlí nám pomáhá bezpečně překonat bezprecedentní energetickou krizi, kterou v Evropě právě zažíváme. Na našich dlouhodobých plánech směřujících k využívání bezemisních a obnovitelných zdrojů energie se ale nic nemění. Na konec fosilních paliv jsme dobře připraveni. Městům a obcím navíc pomůžeme vyřešit problém, jak naložit s odpady po roce 2030, kdy je na základě evropských legislativních restrikcí nebude už možné skládkovat. Zastavíme tak neodpustitelné plýtvání zdroji, zvyšování nákladů na odpady a podpoříme rozjezd cirkulární ekonomiky v celém kraji,“ dodal Václav Král.