Přestože rok 2019 patřil s průměrnou teplotou 10,6 °C k historicky nejteplejším, městská společnost Teplárna České Budějovice v něm obstála. Díky růstu počtu připojených domácností a objemu dodávek podnikové sféře, prodej tepla loni meziročně vzrostl o 1,7 procenta na 1531 TJ a prodej silové elektřiny o 1,5 procenta na 80 773 MWh. Celkové výnosy se zvýšily o více než 73 milionů na 920,3 milionů korun.

„Jako zástupci akcionářů, tedy všech občanů Českých Budějovic, oceňujeme, že naše teplárna udržuje stabilní a konkurenceschopné ceny tepla. Tím pomáhá udržet kvalitu života v našem městě. Zvláště v době, kdy nároky na ekologii strmě rostou, nepřenáší náklady zcela na zákazníky. A protože se počet odběrových míst zvyšuje, služba je logicky efektivnější,“ uvedl českobudějovický primátor Jiří Svoboda po dnešním zasedání rady města, která vykonává práva jediného akcionáře teplárny.

Milan Gulaš
Milanu Gulašovi se nelíbí nový nesestupový systém hokejové extraligy

Město už potřetí po sobě si ani letos nevyplatí dividendy. Ze zisku po zdanění 25,2 milionů Kč půjdou 4 miliony Kč do sociálního fondu teplárny a nerozdělený zisk ponechá ve firmě na budoucí investice, vycházející ze Strategie pro zelené město, tedy k diverzifikaci palivového mixu s využitím lokálních obnovitelných zdrojů energie.

„Podpoří se tak postupný odchod od uhlí v horizontu deseti let a modernizace podniku dál zlepší životní prostředí. To vše přináší nově schválená dlouhodobá podnikatelská koncepce nazvaná Strategie pro zelené město,“ dodal primátor.

Podle zprávy představenstva prodej tepla odpovídal potřebám rostoucího počtu zákazníků. Počet domácností připojených na centrální zásobování se loni zvýšil na 28 952 a celkový počet odběratelů na 1199. Vyšší prodaný objem silové elektřiny pak zásadně ovlivnilo optimální řazení jednotlivých turbín TG4 a TG5, výrazné snížení spotřeby elektřiny ve vlastních teplárenských provozech a minimalizace využívání ekonomicky méně výhodného zemního plynu.

„Nepříznivé dopady způsobené prudce rostoucí cenou emisní povolenky za vypouštění CO2 na evropském trhu, pokřivenou především finančními spekulanty, se nám podařilo ve značné míře redukovat vnitřními úsporami spolu s vysokou disciplínou při vlastní výrobě. Stabilní ceny tepla nám pomohly ochránit také výnosy z prodeje silové elektřiny, kterou efektivně vyrábíme společně s teplem v kogeneračním režimu,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva.

Strategie pro zelené město

Významným bodem jednání valné hromady byla Strategie pro zelené město na roky 2020 až 2048. Představenstvo teplárny ji předložilo vlastníkovi v komplexním dokumentu, který rozvíjí předchozí koncepci z roku 2017.

Jaroslav Kalný
Letošní motokrosová sezona začala na jihu Čech juniorským šampionátem v Jiníně

„Aktualizace koncepce je završením několikaleté přípravy relevantních podkladů potřebných k fundovanému rozhodnutí o snížení spotřeby fosilních paliv. Město České Budějovice bude ještě před evropskými termíny připraveno ukončit spalování uhlí, které bude nahrazeno lokálně dostupnými palivy, konkrétně biomasou a komunálními odpady,“ vysvětluje předseda představenstva Václav Král.

Po jednomyslném doporučení zastupitelstva a schválení radou, tvoří Strategie pro zelené město základní pilíř rozvoje teplárny a popisuje dílčí investice na příští desítky let. Jde o komplexní plán, který detailně mapuje stav tradiční kogenerační výroby a její potenciál k přeměně na komunitní, nízkoemisní zdroj, zajišťující bezpečné dodávky čistých energií širokému spektru zákazníků.

„Budeme využívat místně dostupná paliva a rozšiřovat provoz sdílené energetické infrastruktury. Uvědomujeme si, že jde o složitý, nákladný, ale nezbytný krok, před nímž stojí celá evropská energetika. Bereme to i jako náš příspěvek k záměru proměnit České Budějovice v město hojně využívající chytrá řešení a udržitelné technologie,“ dodal předseda představenstva.

Prvním krokem proměny je dokončovaný přivaděč horké vody z Jaderné elektrárny Temelín, který teplárně umožní zhruba o třetinu snížit emise CO2 při výrobě tepla. Bezemisní zdroj se k distribuční síti teplárny připojí už během topné sezony 2020 / 2021. Následovat má retrofit kotle K12, v němž bude uhlí nahrazeno spalováním dřevní štěpky. Dalším klíčovým projektem, který zvýší podíl obnovitelných zdrojů v palivovém mixu, je zařízení na energetické využití výhřevného komunálního odpadu, jehož skládkování zákon zakáže už v roce 2030.

Pod názvem ZEVO Vráto teplárna připravuje integrující prvek regionálního oběhového hospodářství, který zapadá do strategických dokumentů města České Budějovice i Jihočeského kraje. Zásadně pomůže snížit množství využívaných fosilních paliv a ukončit skládkování energeticky využitelných odpadů.

Exteriérová výstava Umění v Českých Budějovicích.
OBRAZEM: Umění ve městě zdobí exteriéry, podívejte se

„Nový oběhový balíček EU a náš projekt představují pro města a obce skvělou možnost komplexně využít potenciál největší teplárenské soustavy v Jihočeském kraji ke snižování negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí. S tím souvisí i zastavení dosud běžného ukládání materiálově či energeticky využitelných odpadů na skládky. To pomůže i k dosažení principů cirkulární ekonomiky, což se pozitivně projeví ve zvýšení životní úrovně a zatraktivnění podnikatelského prostředí v našem městě a kraji,“ dodal Václav Král.

Podle Tomáše Kollarczyka tím město i kraj získá nespornou konkurenční výhodu. „Spolupráce s ostatními partnery přispěje k naplnění konceptu tzv. smart regionu, ze kterého bude mít prospěch široký okruh podnikatelů, obyvatel a návštěvníků, tedy nejen přímí zákazníci teplárny. Zároveň se posílí bezpečnost dodávek energií a zvýší komfort zákazníků. Systém centrálního zásobování teplem v tom sehraje klíčovou roli,“ uzavřel Tomáš Kollarczyk.

„Děláme vše pro to, abychom teplárnu připravili na další etapy snižování produkovaných emisí a odpadů. Dlouhodobé a transparentní dodržování přísných emisních limitů a dalších ekologických opatření je naprosto samozřejmou součástí naší práce,“ říká Martin Žahourek z představenstva městské firmy.