V celé České republice je v této podobě nabízen jako jediný. Podíl na výuce nese Filozofická fakulta Jihočeské univerzity (FF JU), dále Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity a také Univerzita v Pasově. Více o tomto oboru ví profesorka Alena Jaklová z FF JU.

Čím je tento obor tak netradiční?
Jde o mezioborový obor. Zahrnuje studium politologických, obecně kulturních, právnických, ekonomických a jazykových předmětů.

Co studenty čeká?
Kromě povinných předmětů, ve kterých studenti získají všeobecné znalosti týkající se především České republiky a německy mluvících zemí, se v rámci povinně volitelných předmětů zaměří na tematiku, která je zajímá nejvíce. Osvojí si znalosti a vědomosti důležité pro svou budoucí profesi. Tím může být například působení ve státních a kulturních institucích, v soukromém sektoru, ve firmách ekonomického zaměření anebo v nestátních neziskových organizacích.

Setkají se studenti s nějakou zvláštností?
Ano. Jeden celý předmět, jehož tematikou bude evropská kultura, bude vyučován v němčině. Ve druhém ročníku ho budou přednášet profesoři z Univerzity v Pasově. Ve třetím ročníku pak jeden z ekonomických předmětů bude vyučován zčásti česky, zčásti německy. Mezi druhým a třetím ročníkem absolvují studenti dvouměsíční odbornou stáž, nejlépe v zahraničí.

Co tedy může student od tohoto oboru očekávat?
Získá znalosti širokých středoevropských historicko-společenských a kulturních souvislostí, cizích jazyků, znalosti ekonomické a také přehled o možnostech získávání peněz z fondů Evropské unie i jiných zdrojů. Zároveň si osvojí konkrétní praktické vědomosti a dovednosti důležité pro budoucí profesi.

Jaký je cíl studia?
Cílem studia je multikulturní orientace absolventů a vytvoření takového souboru vědomostí a dovedností, které absolventům umožní působení v mezinárodních i regionálních týmech rozličného zaměření. Důležité je i to, že absolventi budou disponovat kompetencemi potřebnými pro vyřizování agendy grantových projektů EU.

Z čeho budou dělat studenti přijímací zkoušky?
Uchazeči o studium budou vybráni na základě výsledků Národních srovnávacích zkoušek. Zároveň doloží předběžnou znalost německého jazyka, a to vysvědčením z třetího ročníku střední školy, vysvědčením o státní jazykové zkoušce nebo jiným mezinárodně uznávaným jazykovým certifikátem.
Uchazeči o studium však mohou být přijati také bez přijímacích zkoušek, jestliže jejich celkový studijní průměr za první až třetí ročník střední školy bude nejvýše 1,50 a současně průměrná známka z německého jazyka v prvním až třetím ročníku střední školy bude 1,00. Bližší informace o podmínkách pro přijetí naleznou zájemci na webových stránkách.

Bude se po celou dobu studia jednat jen o bakalářské studium?
Na tříleté bakalářské studium bude navazovat dvouleté studium magisterské, které už nyní připravujeme.

Komu studium oboru doporučujete?
Jednoznačně všem absolventům středních škol, kteří nejsou jednostranně orientováni, jsou flexibilní, zajímá je aktuální politická, kulturní a ekonomická situace v Evropě a zároveň studovali německý jazyk. Absolvování nového oboru jim umožní najít zajímavé a perspektivní profesní uplatnění nejen v České republice, ale i za hranicemi.

Petra Friedrichová