Jeden přišel pozdě, druhý podal neexistující subjekt, a tak mohla hejtmanka Ivana Stráská svolat ustavující zasedání zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020-2024, a to na úterý 3. listopadu. Konat se bude na výstavišti od 10 hodin dopoledne.

Neprojednatelný protest od občanů Zbelítova

Jako první ke krajskému soudu dorazil protest podepsaný Občanským sdružením obce Zbelítov a občany obce Zbelítov. "V něm se uvádí, že občané Zbelítova podávají protest na průběh voleb," konstatuje se v rozsudku, o kterém rozhodl senát složený z předsedkyně Mgr. Kateřiny Bednaříkové a soudců JUDr. Ing. Zdeňka Strnada, Ph.D., MPA, a JUDr. Marie Trnkové. "V rámci tohoto podání bylo po krajském soudu požadováno, aby provedl kontrolu kandidátů, u kterých se na kandidátní listině č. 7 uvádí titul Ing., přičemž tento titul ve skutečnosti nemají oprávnění užívat."

Martin Kuba, lídr jihočeské kandidátky ODS pro krajské volby.
Nového hejtmana krajské zastupitelstvo zvolí 3. listopadu

K protestu, který přišel k soudu včas, byl ovšem připojený nečitelný podpis a na podací obálce je jako odesílatel uvedeno Občanské sdružení obce Zbelítov, 399 01, není na něm uvedena ani žádná doručovací adresa podatele, ani nejsou označeni další účastníci řízení. "Z obsahu návrhu nelze bez dalšího doplnění dovodit, zda se jím navrhovatelé domáhají vyslovení neplatnosti voleb nebo vyslovení neplatnosti hlasování, či obojího," píše se v rozsudku. "Ostatní účastníci nejsou z návrhu zřejmí, neboť navrhovatelé neoznačili konkrétní kandidáty, u nichž spatřují popisovaný problém v neoprávněném užívání titulu Ing., a taktéž nepopisují, jaký vliv má podle nich tato skutečnost na výsledek voleb a jak mohlo dojít k porušení volebního zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování nebo voleb. Všechny tyto nedostatky podaného návrhu by byly odstranitelné na základě výzvy krajského soudu k doplnění návrhu. Ovšem krajský soud nemohl takovou výzvu podle § 37 odst. 5 s. ř. s. vydat, neboť z návrhu samotného není zjevné, kdo je ve věci navrhovatelem a jakou má doručovací adresu pro komunikaci se soudem."

Krajský soud také prověřoval existenci Občanského sdružení obce Zbelítov, ale ve veřejném rejstříku ho nenašel. "Zjevně se nejedná ani o volební uskupení, které by kandidovalo v krajských volbách a které by tudíž mělo procesní způsobilost k podání návrhu," vysvětluje. "Pokud jde o označení dalších navrhovatelů obecným označením občané obce Zbelítov, konstatuje krajský soud, že není jeho povinností vyšetřovat, který konkrétní občan této obce případně návrh podal. Není v silách krajského soudu (a není ani jeho povinností) obesílat všechny obyvatele této obce, aby sdělili, zda jsou navrhovateli v této věci, a aby případně odstranili ostatní nedostatky návrhu." Podle zákona musí být z každého podání zřejmé, čeho se týká, kdo je činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno. "Z uvedeného nelze než dovodit, že se v daném případě jedná o anonymní podání. Tato skutečnost činí podaný návrh neprojednatelným," uzavírá rozsudek.

Rozsudek si přečtěte kliknutím zde.

Druhý návrh přišel pozdě

Ke krajskému soudu přišel také podnět k přezkoumání výsledků voleb od Vlastimila Bernase ze Soběslavi, který chtěl po soudu přezkoumat výsledky voleb, myslí si totiž, že byl porušen zákon. "Kandidát Občanské demokratické strany pan Ing. Tomáš Jirsa (31. místo na hlasovacím lístku) získal podle oficiálních údajů Českého statistického úřadu ve volebním okrsku č. 3 v Soběslavi jeden preferenční hlas, ačkoliv jen v rámci rodiny navrhovatele obdržel hlasy dva," píše se v rozsudku.

Soud ale návrh na přezkum rovnou zamítl, protože přišel pozdě, soudu měl být doručen nejpozději do šestnácti hodin desátého dne po vyhlášení výsledků voleb státní volební komisí, tedy do odpoledne 16. října. "Nestačí, je-li návrh v této lhůtě podán na poště, pokud jej pošta doručí až po jejím uplynutí," vysvětluje předsedkyně tříčlenného senátu JUDr. Marie Trnkové, která se případem zabývala společně s kolegy JUDr. Ing. Zdeňkem Strnadem, Ph.D., MPA, a Mgr. Helenou Nutilovou. "Podání navrhovatele bylo soudu doručeno až dne 19. 10. 2020. Nelze mít pochybnosti o tom, že navrhovatel lhůtu nedodržel, a jednalo se tudíž o návrh opožděný. Podle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně."

Rozsudek si přečtěte kliknutím zde.