Již několik měsíců se snaží kritici naplánované přestavby Slavie dosáhnout zastavení akce. Chtějí, aby se přinejmenším přehodnotil zásah do objektu a aby nedošlo ke zničení některých částí, které významně vypovídají o tomto typu architektury vzniklé před 150 lety. Projekt připravený minulým vedením radnice, tedy předchozí koalicí, už je ale v pokročilé fázi a nyní už se hodnotí nabídky stavebníků.

Minulá koalice chtěla podle tehdejšího náměstka primátora Juraje Thomy zmodernizovat objekt, zajistit mu rekonstrukci, kterou nutně potřeboval a prostřednictvím dostavby rozšířit jeho kapacity. Například kvůli pořádání koncertů. V architektonické soutěži byl vybrán nejlepší projekt a aktuálně se hodnotí nabídky stavebních firem na realizaci.

Chtějí doplnit průzkumy

Během příprav projektu se ale začaly ozývat kritické hlasy některých historiků nebo stavebních odborníků, kteří si myslí, že investice není dobře připravena. "Hlavní problém je, že nebyl včas udělán stavebně historický průzkum a další odborné průzkumy. Ty se tak nepromítly do projektové dokumentace tak, jak měly," upozorňuje Jan Štoll z české pobočky organizace ICOMOS, která je poradním orgánem UNESCO v České republice. Proto žádá český komitét ICOMOS o zastavení projekčních prací a jejich řádné doplnění podle metodiky Národního památkového ústavu.

"Není možné, aby takto cenná památka procházela necitlivou rekonstrukcí, která zničí nejcennější detaily interiéru. Je tam velmi cenný společenský sál s galerií vynášenou dvěma páry bohatě zdobených litinových sloupů, hodnotnými stavebně truhlářskými prvky. Je tam naprosto unikátní tělocvična, mimochodem jedna z nejstarších v celém Česku, dílo předního českého architekta Ignáce Ullmanna," doplňuje Jan Štoll.

Zachovaná tělocvična

Právě tělocvična je podle odborníků unikátní pro svou zachovalost, pokud se týká dřevěného schodiště, stropu nebo menší galerie. Cennou drobností je třeba i kamenný sokl vystupující ze zdi. Právě dochovaný soubor zajímavých prvků dělá z tělocvičny prostor, který je některými odborníky na architekturu 19. století vysoce ceněn.

Na stranu obhájců současné podoby Slavie se postavilo i Sdružení pro stavebněhistorický průzkum (SHP), z. s. Projekt považuje podle Davida Otáhala, starosty sdružení, za zcela nevhodný a dokonce v rozporu s legislativními i morálními zásadami státní památkové péče i v rozporu s mezinárodními úmluvami o ochraně kulturního dědictví, jichž je Česká republika signatářem. "Za zcela absurdní pak Sdružení pro SHP považuje poskytnout na realizaci záměru, která by byla devastující pro dosud chráněné památkové hodnoty stavby, dotaci ve výši 177 milionů korun administrovanou ministerstvem kultury z Národního plánu obnovy. Tato významná dotace by prokazatelně nesloužila k ochraně historické stavby, ale k její zásadní transformaci, kterou si dovolujeme nazvat deformací," dodává David Otáhal a zdůrazňuje, že budova je prvotřídní neorenesanční stavbou.

V soutěžním dialogu na rekonstrukci Slavie zvítězili architekti ateliéru Chaix & Morel et Associés, kteří navrhli přetočení hlavního sálu o 90 stupňů.
Budějovická Slavie ukrývá unikátní tělocvičnu, přestavba ji může zničit

"Členové Sdružení pro SHP nechápou, jak je možné, aby Česká republika prostřednictvím vrcholného orgánu státní správy, který má mimo jiné pečovat o ochranu a popularizaci dochovaných kulturních hodnot a o kulturnost obecně, nejenže nezabránila, ale formou dotace dokonce aktivně podpořila devastaci chráněné, více než 150 let staré kulturní památky," připojuje David Otáhal.

Dopis na ministerstvo

Sdružení poukazuje na to, že základní dokument, který sloužil pro zahájení příprav rekonstrukce, pocházel už z roku 1992 a nebyl podle sdružení ani důkladným průzkumem situace, nýbrž spíše posudkem. I později v průběhu příprav vypracované dokumenty sdružení kritizuje.

"Zpracované průzkumy jsou bohužel vzhledem k rozsahu chystaných stavebních zásahů v objektu zpracovány zcela nedostatečně a ani v náznaku nenaplňují ani druhý podstatný důvod, kvůli kterému se zpracovávají, to znamená uchovat poznání o podobě stavby v předem definovaném časovém úseku budoucím generacím badatelů a zájemců o minulost alespoň ve srozumitelně strukturovaných grafických a písemných výstupech. Jsme si proto jisti, že správní orgán při akceptaci radikální rekonstrukce kulturní památky nevycházel z aktuálního stavu poznání kulturně historických hodnot a správní rozhodnutí tedy byla vydána v rozporu se zákonem o státní památkové péči i v rozporu se správním řádem," uvádí se ve stanovisku Sdružení pro SHP k rekonstrukci Slavie.

Kulturní dům Slavie v Českých Budějovicích.
Do poloviny února mají stavební firmy nabídnout cenu za rekonstrukci Slavie

Sdružení se proto přidalo k již dřívější výzvě Klubu za starou Prahu nebo Českého národního komitétu ICOMOS a vyzvalo ministerstvo kultury i město České Budějovice, aby zastavily přípravy rekonstrukce a zadaly nové zpracování stavebně historického průzkumu. Navíc všechny tři organizace vyzvaly ministerstvo kultury, aby na rekonstrukci Slavie neposkytovalo zmíněnou stání dotaci.

Posuzuje se kvalita projektu i přínos regionu

Ministerstvo kultury ale při posuzování žádosti o dotaci a celého projektu vycházelo z podkladů, které zahrnují všechna potřebná stanoviska a vyjádření. Včetně odboru památkové péče magistrátu. Podle Jany Zechmeisterová z tiskového oddělení ministerstva kultury splnil žadatel z pohledu ministerstva kultury všechny podmínky získání dotace na rekonstrukci KD Slavie v Českých Budějovicích a vybudování Kulturního a kreativního centra České Budějovice. "Projekty jsou posuzovány na základě mnoha kritérií, jako je cíl a přínos, způsob a náplň provozování nebo technická kvalita, ale důležitý je také přínos pro region v oblasti rozvoje kulturního a kreativního sektoru," uvedla Jana Zechmeisterová.

Doplnila, že pokud žadatel splnil všechny podmínky, má na dotaci nárok. "Z hlediska státní památkové péče je vlastník kulturní památky, který chce provést její rekonstrukci, nebo jinou úpravu, povinen získat stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. Tato stanoviska úřady vydávají na základě podkladu Národního památkového ústavu," popsala povinný postup Jana Zechmeisterová. "Správní obvod obce s rozšířenou působností (ORP) České Budějovice na základě podkladu Národního památkového ústavu tuto akci obnovy povolil. Ministerstvo kultury tedy nemá zákonný důvod dotaci neudělit," dodala Jana Zechmeisterová.

Průčelí se zachová

Také současné vedení Budějovic poukazuje na to, že příprava projektu měla všechny náležitosti. Náměstek primátorky Petr Maroš ale v souvislosti s debatami o rozsahu přestavby uvedl, že projekt, který byl za minulého vedení města vyhodnocen jako druhý, se k zachování některých historických prvků stavěl vstřícněji. Ani Petr Maroš ale nevidí důvod, proč by na projekt neměla být přidělena již přislíbená dotace, pokud město splní řádně všechny podmínky, za nichž ji ministerstvo přiřklo.

Rekonstrukce Slavie se připravuje několik let. Dostavba směrem k Jihočeskému muzeu jí má přinést rozšíření o další prostory mimo jiné orámované sklem a velkou vnitřní proměnu včetně navýšení kapacity hlavního sálu. Postavena byla před 150 lety jako spolkový dům. Její charakteristické průčelí otočené k řece Malši a taneční sál, známý celým generacím Budějčáků, z ní činí jeden ze symbolů města. Vnější podobu směrem k řece si má objekt i po přestavbě zachovat.