Provoz českobudějovického magistrátu je nyní kvůli opatřením vlády omezen, ale nezbytné úkony dál vykonává.

V době vyhlášeného stavu nouze, kdy nejenom fyzické a právnické osoby, ale i orgány veřejné moci, musí dodržovat krizová opatření vlády ČR, je ochrana zdraví nadřazena provozu orgánů místní správy a samosprávy. Magistrát města České Budějovice proto v duchu přijatých opatření vlády zabezpečil výkon některých agend pouze na nezbytné úkony.

„S ohledem na vládní opatření a s přihlédnutím k zamezení možné tvorbě front v případě pouhé redukce úředních hodin, jsme byli nuceni přistoupit ke zrušení běžných úředních hodin na všech odborech magistrátu včetně městské policie. Aktuálně je tento stav prodloužen do 11. dubna 2020,“ řekl primátor města Jiří Svoboda. Činnost úřadu však nebyla přijatými opatřeními přerušena. Zaměstnanci plní své pracovní povinnosti v omezeném rozsahu přímo na magistrátu nebo pracují na dálku z domova.

Sběrný dvůr Švábův Hrádek v Českých Budějovicích otevře v omezeném provozu.
Sběrný dvůr Švábův Hrádek otevře v omezeném provozu

„Důležitým sdělením je, že občané mohou i nadále řešit své potřeby mj. na evidenci vozidel, na matričním či stavebním úřadě. Zároveň připomínám, že podávání žádostí osob samostatně výdělečně činných o ošetřovné se řeší přímo na Ministerstvu průmyslu a obchodu, které má na svém webu k tomu veškeré informace a potřebné formuláře,“ upřesnil informace primátor Jiří Svoboda. Českobudějovický živnostenský úřad je žadatelům připraven pomoci při vyplňování této žádosti. K tomuto účelu mohou živnostníci volat na číslo 386 802 717.

Další informace k provozu magistrátu, způsoby řešení životních situací, kontaktní údaje včetně odpovědí na nejčastější dotazy jsou uvedeny na webových stránkách města www.c-budejovice.cz. Pro informace mohou občané volat v době od 8 do 15 hodin také na uvedené telefonní linky magistrátu 386 801 111, 386 801 804, 386 801 805, 386 801 807.

Travelcon 2020 bude on-line.
Dubnový Travelcon bude, koronaviru navzdory. Přesune se ale do kyberprostoru

Ministerstvo vnitra už rozeslalo na města a obce informaci, že lze prodloužit některé úřední termíny. Ale není to automatické. Účastníci řízení musejí o prodloužení požádat.

Lhůty stanovené zákonem nebo na základě zákona k učinění úkonu vůči správnímu orgánu mohou být v případech trvání nouzového stavu důvodem pro prominutí zmeškání úkonu ve smyslu ustanovení § 41 správního řádu. Nouzový stav, popř. krizová opatření nařízená v souvislosti s nouzovým stavem, která mohou omezit možnost učinit úkon v požadované lhůtě z důvodu omezeného pohybu osob, mají povahu závažných důvodů, které nastaly bez zavinění účastníka řízení ve smyslu § 41 odst. 4 správního řádu.

Po ukončení doby trvání nouzového stavu běží lhůta 15 dnů pro požádání o prominutí zmeškání úkonu účastníka, s nímž musí být spojen zmeškaný úkon.

Prominout zmeškání úkonu nelze v případě, že zákon prominutí takového úkonu výslovně vylučuje. Správní orgán zmeškání úkonu dále nepromine, je-li zjevné, že by újma, která by byla způsobena dotčením práv nabytých v dobré víře nebo dotčením veřejného zájmu, převýšila újmu hrozící podateli (§ 41 odst. 5 správního řádu). Půjde zejména o úkony, jejichž učinění je nezbytné pro ochranu veřejného zdraví.

V Českých Budějovicích ale například budou znovu vypsány lhůty pro připomínky k návrhu nového územního plánu. Vzhledem ke skutečnosti, že pokračuje omezený režim fungování úřadu i po 1. 4. 2020 a současně byla od 16. 3. 2020 veřejnosti omezena přístupnost úřední desky, bude návrh zadání nového územního plánu České Budějovice opakovaně zveřejněn v plném rozsahu dle stavebního zákona. Znovu bude návrh zadání územního plánu vyvěšen a poběží nové lhůty poté, co budou ukončena omezující opatření v činnosti úřadu.

Odbor územního plánování dále sděluje všem, kdo již podali připomínku k návrhu zadání územního plánu České Budějovice, že není nutno stejnou připomínku znovu zasílat. Bližší informace o provozu úřadu a procesu pořízení nového územního plánu lze najít na webu města.