„Navrhované změny se týkají lokalit Za Potokem a Novohradské ulice,“ uvedla tisková mluvčí českobudějovického magistrátu Jitka Welzlová.

Změna územního plánu v lokalitě Za Potokem II. předpokládá, že se změní funkční využití území v jižní části města mezi Mladým a Novými Hodějovicemi. V podstatné části přejde ze zemědělského půdního fondu na individuální bydlení v příměstí.

„V pásu podél Hodějovického potoka bude využití změněno na krajinnou zeleň, v menší části pak na další funkční typy, které umožní kvalitní zázemí pro budoucí obyvatele tohoto území,“ vysvětluje náměstkyně primátora Ivana Popelová. Náměstkyně dodala, že záměrem navrhovatelů změny je nově v nezastaveném území, respektive v nezastavitelném území podle územního plánu, vymezit nové plochy pro individuální bydlení, rekreační zeleň, občanskou vybavenost a podobně.

Další návrh v lokalitě Novohradská se týká změny v malé části plochy v blízkosti Dopravního podniku města a společnosti EGE, s. r. o. Jedná se o pozemek, kde se nachází objekt se čtyřmi bytovými jednotkami. Podle výpisu z katastru nemovitostí je ale stavba průmyslovým objektem. Navrhovatelé chtějí tuto budovu zrekonstruovat na tři nové bytové jednotky,“ řekla ke změně Popelová.

Oba návrhy zadání změn územního plánu budou vystaveny k veřejnému nahlédnutí až do 4. července.