Městská policie České Budějovice podle slov mluvčí strážníků Věry Školkové v době nouzového stavu poskytovala pomoc při zvládání krizové situace a ochraně kritické infrastruktury.

V období od 12. března do 17. května 2020 řešila městská policie celkem 1 565 událostí. Informace potvrdila mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. Na linku 156 bylo v tomto období přijato celkem 2 979 hovorů. Městská policie v tomto období prověřila celkem 246 oznámení na porušování některého z mimořádných opatření Vlády ČR nebo Ministerstva zdravotnictví.

Za toto období oznámila městská policie příslušnému správnímu orgánu celkem 83 jednání, která vykazovala znaky přestupku:

UZAVŘENÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dne 13. března 2020 se uzavřely dveře základních škol, vyšších odborných škol, vysokých a uměleckých škol i dalšího zájmového vzdělávání.

Dne 11. května se znovu otevřely základní školy pro žáky 9. ročníků základních škol, 25. května pak znovu zasedli do školních lavic i někteří žáci 1. stupně základních škol.

Městská policie ve spolupráci s vedením základních škol naplánovala opět zvýšenou kontrolní činnost na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol, zaměřenou na bezpečnost dětí v době školní docházky. V této činnosti strážníci městské policie i dobrovolníci z řad seniorů pokračovali až do konce školního roku. Poslední školní den byla hlídková činnost posílena tak, aby byla plně zajištěna bezpečnost žáků při docházce k převzetí vysvědčení.

Poznáte, ve které obci jsme fotili tentokrát?
FOTOHÁDANKA: Poznáte, kde jsme fotili tentokrát?

ZÁKAZ MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A PRODEJE SLUŽEB

Dnem 14. března 2020 vešel v platnost zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, s výjimkou prodejen potravin, hygienického, drogistického zboží, lékáren a dalších nezbytných služeb. Tato opatření byla postupně rozvolňována. Dnem 25. května 2020 vešlo v platnost mimořádné opatření, které znovu umožnilo provoz všech odvětví za přesně definovaných podmínek a určitých omezení.

K obnovení neomezeného provozu všech prodejen a provozoven došlo 1. července 2020. Strážníci po celé období platnosti mimořádných opatření kontrolovali dodržování povinností v dané oblasti dle aktuálně platných předpisů.

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu 7 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona o ochraně veřejného zdraví porušením výše uvedeného opatření.

V Hlincově Hoře v ulici Kodetka Severní profesionální hasiči ze stanice Suché Vrbné zajistili hada.
Hasiči v Českých Budějovicích odchytli velkou užovku

ZÁKAZ VOLNÉHO POHYBU OSOB

S účinností od 15. března zakázala Vláda České republiky volný pohyb osob s výjimkami cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, cest nezbytně nutných k obstarávání životních potřeb, pobytu v přírodě nebo parcích, dalších nezbytných cest, výkonu povolání k zajištění bezpečnosti vnitřního pořádku apod. Kontakty s jinými osobami se měly omezit na nezbytně nutnou míru.

Ministerstvo zdravotnictví přidalo dne 24. března další omezení volného pohybu osob spočívající v pobytu na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, a to s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud je to možné. S účinností ode dne 24. dubna přijala Vláda krizové opatření, kterým umožnila pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu deseti osob při zachování stanovených podmínek, výjimky pro sportování, ale i pro účast na sňatečném obřadu, bohoslužbách apod. Od této doby byla opatření týkající se hromadných akcí postupně rozvolňována. V platnosti nyní zůstává mimořádné opatření, které od 4. července umožňuje hromadné akce do 1 tisíce osob.

Hlídky městské policie prováděly pravidelné kontroly zaměřené na dodržování výše uvedených mimořádných opatření týkajících se omezení volného pohybu osob.

POBYT A POHYB MIMO BYDLIŠTĚ POUZE S OCHRANNÝMI PROSTŘEDKY DÝCHACÍCH CEST

Další zásadní omezení pro obyvatele města přinesl zákaz pohybu a pobytu všech osob na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest – tzn. roušek, respirátorů nebo jiných ochranných prostředků, ze dne 19. března 2020. K rozsáhlejšímu rozvolnění tohoto mimořádného opatření došlo až dne 5. května 2020, kdy zůstávala povinnost užívání ochranných prostředků dýchacích cest pouze ve vnitřních prostorech staveb, v prostředcích veřejné dopravy a na ostatních místech, kde by nebyl možný odstup od dalších osob nejméně 2 m. Mimořádné opatření, týkající se zákazu pohybu a pobytu bez ochranných prostředků dýchacích cest na všech veřejných místech s určitými výjimkami a v určených prostorech, bylo s účinností ode dne 1. července 2020 zrušeno.

Městská policie předala příslušnému správnímu orgánu celkem 76 oznámení o podezření ze spáchání přestupku podle zákona o krizovém řízení nebo zákona o ochraně veřejného zdraví porušením povinnosti užívání ochranných prostředků dýchacích cest.

V rámci distribuce ochranných pomůcek strážníci rozdávali roušky a informační letáky seniorům a rozváželi ochranné zdravotnické pomůcky do lékáren.

Doprava. Ilustrační foto.
S budějovickou dopravou mají pomoci kamery, detektory a naváděcí systém

PÉČE O OSOBY BEZ DOMOVA

Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 30. března 2020 Č. 341 o řešení situace některých osob, kterým byla nařízena karanténní opatření, přijalo Statutární město České Budějovice příslušné opatření. Především pro osoby bez domova bylo připraveno nouzové ubytování v prostoru letního kina Háječek. Městská policie České Budějovice zajišťovala dohled nad dodržováním stanovených podmínek v tomto objektu. Stany s lůžky a jídelnou v prostoru letního kina byly zpřístupněny osobám bez domova ode dne 17. dubna 2020. Dočasné prostory pro ubytování osob bez domova byly v provozu do 14. června 2020.

Hlídky městské policie zde v denních i nočních hodinách prováděly pravidelné kontroly zaměřené na dodržování mimořádných opatření vydaných k zamezení šíření koronaviru i veřejného pořádku v přilehlém parku.

ZRUŠENÍ PLATNOSTI NAŘÍZENÍ MĚSTA O PLACENÉM STÁNÍ VOZIDEL (MODRÉ ZÓNY)

Důležitým opatřením pro činnost městské policie bylo rozhodnutí o zákazu platnosti nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy, resp. zrušení modrých zón. Vláda tento zákaz dne 31. 3. 2020 prodloužila na celou dobu trvání nouzového stavu. V této souvislosti hlídky, které byly přímo určeny ke kontrole dopravy v klidu, byly zařazeny ke kontrolní činnosti zaměřující se na veřejný pořádek a dodržování opatření po dobu trvání nouzového stavu.

Dnem 28. dubna 2020 od 00:00 hod. Vláda ČR zrušila krizové opatření, které s účinností od 2. dubna 2020 zakazovalo platnost nařízení, kterým obec vymezuje oblasti obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy.

Dne 4. května začaly na území Českých Budějovic opět platit tzv. „modré zóny“ i provoz placených parkovišť. Strážníci zařazení do dopravního družstva městské policie, do té doby přidělení do přímého výkonu služby v turnusových směnách, byli opět přiřazeni k výkonu své činnosti týkající se kontrolní činnosti zaměřené na oprávnění stání vozidel na těchto parkovištích.

"Ačkoliv strážníci byli z bezpečnostních důvodů rozděleni na menší skupiny, snažila se Městská policie České Budějovice aktivně reagovat na veškerá podání, provádět aktivně potřebnou kontrolní činnost a poskytovat potřebnou součinnost jak občanům našeho města, tak složkám IZS," uvedla mluvčí českobudějovických strážníků Věra Školková. Dnem 1. května 2020 byl omezený režim činnosti městské policie zrušen a všichni strážníci se opět navrátili ke standardní činnosti ve svých družstvech.