Žalují o zrušení rozhodnutí krajského úřadu z 8. října, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí magistrátu města ze 16. června o stavebních úpravách ulic M. Vydrové a Na nábřeží „za účelem změny užívání Modrého mostu pro automobilovou dopravu“.

Napadají oznámení magistrátu o zahájení stavebního řízení k žádosti o stavební povolení z 18. dubna formou veřejné vyhlášky. V důsledku tohoto podle nich nesprávného postupu jim nebylo řádně doručeno toto ani další rozhodnutí ve věci. Brojí také proti tomu, že statut účastníka řízení nebyl občanskému sdružení přiznán, ač tomu tak podle zvláštních předpisů mělo být.

Podle žalobců dále nebylo v dané věci povoleno územní řízení o změně stavby a vlivu stavby na využití území.

V rozporu se zákonem shledávají být souhlasné stanovisko krajské hygienické stanice přes to, že podle hlukové studie budou po realizaci stavby jejím provozem „výrazně překračovány“ hlukové limity. Krajský úřad si prý měl v takovém případě vyžádat stanovisko ministerstva zdravotnictví.

Ing. Veselý jako druhý žalobce mimo jiné tvrdí, že realizací mostu dojde k nevratnému zásahu do jeho vlastnických práv. Jemu by způsobilo nenahraditelnou újmu například okamžitým snížením ceny jeho nemovitosti.

Krajský soud informoval o zahájení řízení ve věci této žaloby vyvěšením na úřední desce.

Zároveň vyzval ty, kteří budou chtít v dané věci uplatňovat práva osob na řízení zúčastněných, aby tato práva uplatnili v příslušných lhůtách. Poslední možný termín je tedy do sedmnáctého ledna roku 2009.