Integrace moderních technologií umožnila zavést a v praxi využívat nejnovější výukové metody a postupy.

„Jako nejhospodárnější se nám jevilo přebudovat stávající dvě seminární místnosti S11 a S12, tzn. účelně zmodernizovat stávající prostory a doplnit je zařízením, softwarem a dalšími technologiemi splňujícími požadavky na to, aby výuka metodologicky prezentovala co nejaktuálnější možnosti využití nových médií a technologií, jež reflektují obraz k vizualizaci, digitální podobě artefaktu a k hypertextovosti. Tyto nové technologie jsou cíleně umístěny do dvou sousedních učeben, aby komplementárně umožnily využití jednotlivých prvků, tedy výkonných počítačů, projektorů, skenerů, mikroskopů apod. Projektem bylo směřováno k dynamizaci a diverzifikaci výuky a tím k využití hybridních forem a žánrů typu blended learning či týmových projektů,“ sdělil Ondřej Pešek, děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

V první učebně S11 jsou prostřednictvím přístrojového vybavení realizovány inovativní metody zejména pro literární vědu a lingvistiku, dějiny umění, archivnictví a archeologii. Hybridní formy výuky a jejich kombinace představí studentům např. digitální zpracování textů pro následnou diskursivní analýzu – digitální přípravu knižních edic, zejména textových kolací, prováděných pomocí digitálně zpracovaných jednotlivých vydání knih; práci s digitálními archivy textových materiálů i vlastní přípravu digitalizovaných historických dat a zpracování metadat; 3D rekonstrukce a on-spot dokumentace architektonických a uměleckých objektů, praktické dovednosti úpravy a předtiskové přípravy textů, trojrozměrné dokumentace archeologických nálezů a jejich digitální modelace, kresebné a fotografické metody rostlinných makrozbytků apod.

K přístrojovému vybavení učebny S 11 patří především knižní scanner, 3D scanner, stereomikroskop a průmyslový mikroskop.

Hlavními prvky druhé učebny S12 jsou dvě tlumočnické kabiny (každá kabina pro dva studenty), 4 konferenční jednotky, umožňující posílat simulovaný monolog delegáta do tlumočnické kabiny. Student, který se bude učit tlumočit, bude posílat simultánně přeloženou audio stopu do 5-ti dalších IR mobilních přijímačů, Tento technologický řetězec umožňuje plně simulovat práci tlumočníka a připravit studenty na praxi. Vybraná technologie umožňuje tlumočenou audio stopu nahrávat a zpětně analyzovat. Vše je řízeno centrální jednotkou, každý tlumočník má v kabině PC s monitorem. Součástí dodávky je i videokonferenční SW, který umožňuje propojit oba týmy s týmem mimo budovu i mimo hranice ČR. SW umožňuje posílat i přijímat obraz, audio i data, vzájemně se sdílet informace a interaktivně vstupovat do prezentace ostatních týmů.

„Začátkem července 2020 byl do učebny dodán přístroj Biometrics HD Eye Tracker Bundle. Rozhodnutí ohledně nákupu tohoto přístroje bylo pro nás poměrně jednoznačné. Přístroj pro tzv. Eye Tracking patří mezi nové technologie využívané nejen v jazykové výuce a v jazykovědě obecně (např. v psycholingvistice, kognitivní lingvistice), ale i v dalších oblastech zabývajících se mentálními procesy probíhajícími při čtení textu, vnímání vizuálních artefaktů, tabulek a grafů atd.

Princip jeho užití spočívá ve sledování, zaznamenávání a následné vizualizaci pohybu očí jedince při řečové produkci. V jazykové výuce je jeho využití klíčové např. při vyhodnocování porozumění textu studentem zejména tím, že přístroj pomáhá identifikovat problematické pasáže, u nichž se pohyb očí jedince zastavil, či informuje o tom, ve kterém konkrétním okamžiku a v jakém pořadí student textové segmenty četl, zda porozuměl celku apod. Eye Tracker dále na základě pohybu očí pomáhá identifikovat silné a slabé stránky studentovy verbální produkce a je důležitým zpětnovazebním vodítkem ve vyučovacím procesu. Přístroj je též využitelný např. ve výuce dějin umění při popisu uměleckého artefaktu a jeho vnímání,“ doplňuje děkan Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích.

V obou učebnách je studentům dále k dispozici 30 notebooků, které se nabíjejí v nabíjecí skříni. Obě učebny tak představují i samostatné počítačové laboratoře, které zatím na FF JU chyběly. Celkové náklady na vybavení učebny S 11 dosáhly necelé 3 mil. Kč a na vybavení učebny S 12 pak přes 3,5 mil. Kč.