„Všech pět zvláště chráněných území zároveň patří mezi evropsky významné lokality soustavy Natura 2000,“ uvedl první náměstek hejtmana Jihočeského kraje František Talíř. Další evropsky významné lokality (EVL) byly nově vyhlášeny na území stávajících chráněných území, konkrétně přírodní památky Ryšovy a přírodních rezervací Hadí vrch a Velký a Malý Kamýk.

„Ochrana přírody patří k prioritám naší krajské koalice, a proto mám radost, když můžeme vyhlásit nové přírodní památky a pomoct tak chránit přírodní bohatství jižních Čech,“ řekl František Talíř.

Řezbář Jiří Nekola pracuje na novém betlému pro Českobudějovický advent. Na snímku se sochou pastýře.
Pila a dláto proměňují bukové špalky na nový betlém pro Budějovice. Podívejte se

Pohoří na Šumavě se nachází v katastru obce Pohorská Ves. Před druhou světovou válkou zde žilo kolem tisícovky obyvatel, které po roce 1945 čekal odsun a obec se ocitla v pohraničním pásmu. „Součástí této evropsky významné lokality jsou původní zvláště chráněná území Pohořské rašeliniště, Prameniště pohořského potoka, Stodůlecký vrch a U tří můstků. Je to komplex biologicky cenných lučních, lesních a rašelinných biotopů, kde žije velké množství vzácných a ohrožených organismů,“ upřesnil Talíř.

Předmětem ochrany Slavonických rybníků jsou společenstva vodních rostlin, živočichů i kvalitních břehových porostů. Rybníky jsou také domovem vážky jasnoskvrnné.

Slavonické rybníky.Slavonické rybníky.Zdroj: Zdroj: Krajský úřad Jč. kraje

Velký Hodonický rybník se nachází u Malont na samém okraji Novohradských hor a může se pochlubit populací silně ohroženého leknínu bělostného.

„Přírodní památku Údolí Lužnice a Vlásenického potoka najdete jižně od Dražic u Tábora. Jedná se druhově o jednu z nejpestřejších oblastí v tomto regionu,“ upřesnil náměstek Talíř. Území je vymezeno v šesti segmentech podél pravého i levého břehu řeky Lužnice v úseku Dražičky – Bejšovcův mlýn. Tvoří ji lesní porosty na příkrých svazích nad řekou a jejími přítoky – Vlásenickým a Příběnickým potokem. Nejvýznamnější jsou fragmenty cenných přirozených porostů na které je vázaná celá řada chráněných druhů rostlin a živočichů.

Lužnice.Lužnice.Zdroj: Zdroj: Krajský úřad Jč. kraje

Evropsky významná lokalita Zlatý potok v Pošumaví se nachází v údolí Zlatého potoka. Rozkládá se v devítikilometrovém úseku od ústí Chrobolského potoka téměř až k obci Vitějovice. „Ochranu si tato lokalita zaslouží kvůli lesním, lučním a mokřadním biotopům. Vzácné jsou i druhy vázané na vodní prostředí, zejména kriticky ohrožená perlorodka říční a populace taktéž kriticky ohrožené mihule potoční, čítající stovky jedinců,“ dodal Talíř.

Jak uvedl David Hocke z Krajského úřadu Jihočeského kraje, vedle těchto pěti nových chráněných území Rada Jihočeského kraje znovuvyhlásila další čtyři, které již existují, ale většinou kvůli drobným úpravám vymezení nebo z důvodu uvedení starších zřizovacích předpisů do souladu se současnou legislativou bylo nutné je zrušit a vyhlásit znovu. "Jedná se o přírodní památky Černická obora, Irů dvůr, Ostrov Markéta a přírodní rezervaci Český Jílovec," dodal David Hocke.