Již 21. Českou konferenci klinické farmakologie, 23. Českou konferenci DURG a 25. Českou konferenci TDM uspořádala od čtvrtka do soboty Česká společnost klinické farmakologie ČLS JEP ve spolupráci s Nemocnicí České Budějovice a ZSF JU. Slavnostní zahájení tohoto významného celostátního setkání na sociálně zdravotní fakultě (ZSF) Jihočeské univerzity bylo v pátek stylové. Ženy v baráčnických krojích přivítaly účastníky chlebem a solí.

První blok přednášek se věnoval farmakologicky účinným látkám v přírodních zdrojích.„Všichni účastníci naší konference si všímají, jak prospěšné jsou v tomto ohledu potraviny z našeho regionu. Jedná se o fermentované, tepelně neopracované výrobky, a to jak masné – tj. salámy uherského typu, tak například jogurty. Rovněž bylo prokázáno, že imunitě člověka prospívá umírněné, leč pravidelné pití piva a vína,“ shrnul hlavní organizátor konference doc. MUDr. Petr Petr, Ph.D., který působí na Pracovišti klinické farmakologie Nemocnice České Budějovice a zároveň i na Ústavu fyzioterapie a vybraných medicínských oborů ZSF JU.

Docent Petr je členem výboru České společnosti klinické farmakologie a zdravotně sociální fakulta je podle něho součástí silného týmu, do něhož patří i zemědělská a přírodovědecká fakulta JU a Biologické centrum AV ČR. „Je krásné sledovat to úžasné snoubení přístupů a vidět, jak se studijní programy dotýkají a mnohdy prolínají,“ uvedl. Zdůraznil, že každá společnost by se měla chovat jako řádný občan, o což usiluje i fakulta. „Je to dáno tím, co dělá pro společnost: Produkuje pomáhající profese, které dnes a denně pomáhají zlepšovat kvalitu obyvatel, a to i za hranicemi našeho kraje,“ uvedl.

I v jeho práci lékaře ho inspiruje zaměření ZSF JU, jež úzce propojuje zdravotnickou i sociální problematiku. Toho lze dosáhnout jak náplní učebních osnov, tak tématy zadání kvalifikačních prací. „Hodně dbáme na to, aby se tyto práce podílely na profilování vysokoškolsky vzdělaného člověka pro praxi,“ dodal doc. Petr Petr. Témata probíraná na konferenci klinické farmakologie jsou podle něho na naší fakultě přínosná hlavně pro vyučující a studenty oborů Nutriční terapeut a Zdravotní laborant, částečně i Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Zdravotnický záchranář či Rehabilitační- psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory.

Autor: Alena Binterová