K přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva je stále v platnosti vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb. Uplatňování těchto požadavků v územním plánování je obsaženo v § 18 až § 21 citované vyhlášky a vyplývají z havarijního a krizového plánu kraje. Rozsah odpovídá charakteru řešeného území a druhu územně plánovací dokumentace. Požadavky a předpisy na zajištění ochrany obyvatelstva se rozumí plnění úkolů civilní ochrany, a to zejména varování, evakuace, nouzové přežití a další opatření k zabezpečení ochrany života, zdraví a majetku v případě záplav, havárií či jiných krizových a mimořádných událostí.


Na základě stanoviska uplatněného k návrhu zadání územního plánu obce se v rozsahu předaných podkladů zapracuje do textové i grafické části územního plánu návrh ploch pro požadované potřeby.


Z uvedených požadavků civilní ochrany v územně plánovací dokumentaci je patrno, že této problematice je ze strany státní správy věnována patřičná pozornost a vydaná stanoviska jsou závazná.


Máme ještě v paměti nedávné události z roku 2002, kdy po vydatných deštích postihly Českou republiku rozsáhlé záplavy a ochrana obyvatelstva byla na prvním místě.