RNDr. Václav Skuhravý, CSc, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a svou vědeckou dráhu začínal jako žák profesora Julia Komárka, jehož asistentem byl od roku 1951. V roce 1954 spoluzakládal Entomologickou laboratoř Československé akademie věd (ČSAV) a rovněž, v roce 1962, stál u zrodu Entomologického ústavu ČSAV (později Akademie věd ČR). Vědeckým pracovníkem ústavu byl až do roku 2004, tedy celých 50 let, a ve výzkumu hmyzu pokračoval i dále v penzi. Zabýval se studiem společenstev hmyzu polních kultur (brambory, jetel, cukrovka), střevlíkovitých brouků, květilky řepné a mandelinky bramborové. Zasloužil se o odstoupení od paušálního používání insekticidů proti mandelince bramborové. Studoval lesnické škůdce (bekyně mniška, obaleč modřínový, lýkožrout smrkový, bejlomorka borová, bejlomorka modřínová, bejlomorky vyvíjející se na dubech) i zemědělské škůdce (bejlomorky vyvíjející se na vojtěšce, bejlomorka sedlová). Podílel se na výzkumu hmyzu vyvíjejícího se na rákosu v rámci Mezinárodního biologického programu a programu Člověk a biosféra. Jako první použil feromonové lapače ke kontrole bekyně mnišky v lesích České republiky. V posledních letech se zabýval výzkumem svých oblíbených bejlomorek. S manželkou Marcelou Skuhravou uveřejnil přes 100 vědeckých prací o výskytu, rozšíření a ekonomickém významu bejlomorek. Společně prozkoumali faunu bejlomorek řady evropských států na 2000 lokalitách, a tak významným způsobem přispěli k zoogeografii této skupiny. Václav Skuhravý je autorem a spoluautorem více než 300 vědeckých prací a 14 knih.

Za výsledky svých výzkumů získal Václav Skuhravý řadu významných ocenění, mezi nimiž figurují Medaile J. E. Purkyně, Medaile Gregora Mendela, Medaile Československé akademie věd, Medaile Ctibora Blattného a cena za entomofaunistiku Střední Evropy.

„Pan doktor Skuhravý, mezi svými kolegy znám jako Venoušek, byl všemi oblíben a milován právě pro přátelskou povahu, a uznáván mezi entomology pro obrovské znalosti a zkušenosti, jež získal v oblasti entomocenóz polních kultur. Zanechal po sobě rozsáhlé dílo, které nebude zapomenuto. Pan doktor Václav Skuhravý navždy zůstane v naší mysli a vzpomínkách,“ vyjádřil čest památce doktora Skuhravého za Biologické centrum AV ČR ředitel Libor Grubhoffer.

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 6. dubna 2018 v 11 hodin ve Velké obřadní síni Strašnického krematoria v Praze.

Daniela Procházková