„Při stanovení výše pokuty Česká inspekce životního prostředí zohlednila především množství neoprávněně převzatých odpadů do zařízení ve sledovaném období. Dalším zásadním aspektem v této věci byla skutečnost, že se jedná o typ zařízení, které má finanční prospěch právě z převzetí nebezpečných odpadů,“ uvedla mluvčí ČIŽP Ivana Awwadová.


Společnost OK Projekt se hájí tím, že zařízení ve Všemyslicích provozovala v době zhruba tří týdnů, kdy integrované povolení již měla vyřízeno, ale to ještě nenabylo právní moci. To, že porušila zákon, firma nezpochybňuje.


Na Českou inspekci životního prostředí jsme napsali omluvný dopis se žádostí o shovívavé posouzení tohoto pochybení, které nemělo žádnou vazbu na ohrožení životního prostředí,“ uvedl za společnost OK Projekt Jan Křepelka. Jak dále uvedl, nebezpečné odpady převzali k dalšímu využití, a nikoli k uložení na skládce.


Vysoká sankce


Firma se však odvolala k stanovené výši pokuty. Neúspěšně. „Technologická příprava k žádosti o vydání integrovaného povolení je poměrně náročná a vyžadovala několikaměsíční usilovnou práci odborníků před podáním vlastní žádosti. Mrzí nás, že jsme posuzováni sankcí ve stejné výši jako ti, kteří zákon cynicky ignorovali. Jsme tímto frustrováni a odvolávat se dále nebudeme,“ dodal Křepelka.


Rozhodnutí nabylo právní moci letos na konci ledna.


Podle zákona o integrované prevenci mají mít provozovatelé skládek a zařízení na likvidaci odpadů platné integrované povolení. Povolení, které vydávají kraje, nahrazuje více rozhodnutí, vyjádření a souhlasů, vyžadovaných zákony s působností v oblasti životního prostředí.


Přísné kontroly


„V celé České republice bylo vytypováno 79 subjektů, které provozují zařízení bez integrovaného povolení. V průběhu roku 2008 Česká inspekce životního prostředí provedla ve všech vytipovaných zařízeních kontroly a bylo zjištěno, že v 71 případech bylo podezření oprávněné,“ uvádí ředitelka ČIŽP Eva Tylová. Do konce roku 2008 bylo v 72 případech zahájeno správní řízení. ČIŽP uložila 64 pokut, z toho 42 pravomocných přesahujících částku devět milionů korun.
V jižních Čechách inspektoři vytypovali v roce 2008 celkem osm subjektů, které provozují zařízení bez integrovaného povolení. U všech bylo zjištěno porušení zákona a uložena pokuta v celkové výši více než půl milionu korun.