Delegace z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (JU) v listopadu 2019 navštívila společně s českými studenty při čtrnáctidenní pracovní cestě Argentinu. Cílem návštěvy bylo prohloubení dosavadních kontaktů, které například na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity (FF JU) mají význam pro výuku jazyků.

Členy delegace jsou Miroslava Aurová a Jana Pešková z Ústavu romanistiky FF JU a koordinátorka projektu Mezinárodní kreditové mobility s Argentinou a odborná referentka Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU Markéta Šmídová. Součástí jejich pracovní cesty bylo také slavnostní předání podepsané dohody potvrzující spolupráci mezi JU a Universidad de Morón (UM) v Buenos Aires, tzv. memoranda o porozumění (Memorandum of Understanding).

Jihočeská univerzita tímto aktem rozšiřuje spolupráci s univerzitami v Argentině, která byla již navázána mezi Ústavem romanistiky Filozofické fakulty JU a Centrem pro studium jazyků (CePEL) na Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). Toto partnerství vzniklo na základě společného dvouletého projektu Mezinárodní kreditové mobility programu Erasmus+. V rámci spolupráce s univerzitou UNSAM bylo umožněno již několik výjezdů akademických pracovníků JU společně se studenty do Argentiny a také šest příjezdů zástupců argentinských univerzit na JU.

„Jednou ze základních vizí JU je budovat konkurenceschopnou univerzitu v evropském i světovém měřítku. Cílem FF JU je přiblížit se k naplnění této vize rozšířením svého působení za hranicemi Evropy, a to například na Argentinu jako zemi s výsadním postavením v latinskoamerickém regionu,“ říká o projektu Markéta Šmídová, referentka Oddělení pro zahraniční vztahy FF JU. Výuka románských jazyků, a tedy i španělštiny, neměla na FF JU v minulosti žádnou dlouhodobější vazbu na země Latinské Ameriky. FF před společným projektem s UNSAM spolupracovala téměř výhradně s univerzitami ve Španělsku. Posílení spolupráce s Argentinou a podepsaní další dohody s univerzitou v tomto regionu je pro fakultu velmi významným krokem.

Snahou Filozofické fakulty je podpora oboustranné zahraniční mobility a získání dalších zahraničních akademických pracovníků z Argentiny, kteří by svým působením na JU obohatili výuku o přednášky v cizím jazyce a podíleli by se na týmovém výzkumu společně s odborníky z JU. „Díky posílení internacionalizace partnerských univerzit se rozvíjí nabídka studia v cizích jazycích na JU, konkrétně nabídka výuky v oblasti španělského jazyka a jeho didaktiky,“ vysvětluje docentka Miroslava Aurová z Ústavu romanistiky FF. Cizojazyčné přednášky přijíždějících odborníků přispívají k naplnění cílů univerzity v rámci podpory zahraničních mobilit a rozvoje nabídky studia v cizích jazycích na JU.

Univerzity UNSAM (*1992) a JU (*1991) spojuje přibližně stejná doba existence (cca 28 let) a jako mladé univerzity sdílí podobné výzvy. Jejich společnou strategií je hloubková internacionalizace výzkumu a výuky, utváření mezinárodních výzkumných týmů, transfer poznatků do praxe i vzájemné hlubší poznání a propojení obou kultur.