Dvě mimořádná výročí si letos připomínají meteorologové na jihu Čech. Na obě jsme se zeptali Pavla Polcara, ředitele pobočky Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích.

Jedno z výročí se vztahuje spíše k odcházející zimě. Před osmdesáti lety byl naměřen mimořádný mráz…
První výročí je poměrné známé, týká se mimořádně tuhé a sněžné zimy, která v roce 1929 postihla celou střední Evropu. Právě v našem regionu, v Litvínovicích u Českých Budějovic (na stanici tehdejšího Státního ústavu meteorologického), byla 11. února 1929 naměřena rekordní minimální teplota vzduchu –42,2 °C. V letošním roce uplynulo od tohoto data právě 80 let. Až do současného dne zatím nebyl tento „mrazový“ rekord na celém území České republiky překonán.

Byl to ojedinělý záznam, nebo se jich sešlo více?
Podle dochovaných svědectví naměřili v ten den na českobudějovické železniční stanici –43°C, ale to nebylo oficiální měření ústavu. V dobovém tisku se uvádí, že teplota klesla pod –30°C ještě 7., 10., 11. a 12. února 1929.

Čeho se týká druhé výročí?
Druhé výročí si zaslouží podrobnější připomenutí. Patrně málokdo tuší, že právě na přelomu února a března bylo letos završeno 150 let souvislého měření výšky vodní hladiny Vltavy v Českých Budějovicích. Budějovická časová řada vodních stavů je šestá nejdelší na našem území. Prvních pět míst drží pozorování v městech na Labi (Děčín, Ústí, Litoměřice, Mělník) a v Praze na Vltavě.

Kdy bylo zahájeno měření v Českých Budějovicích?
V Budějovicích bylo systematické pozorování vodního stavu Vltavy zahájeno 1. března 1859. První vodočet byl umístěn těsně vedle levobřežního pilíře tehdejšího Dlouhého mostu. Jednalo se o cejchovanou lať, která umožňovala odečíst výšku vodní hladiny v centimetrech. V roce 1904 bylo zahájeno souběžné pozorování řeky Vltavy v profilu bývalého železničního mostu u Voříškova Dvora. Tamější vodoměrná stanice byla navíc vybavena malým domkem se samozapisujícím přístrojem – mechanickým limnigrafem.

Proč se přístroj odstěhoval od Voříškova Dvora?
Limnigraf u Voříškova Dvora ukončil svou činnost v roce 1946. Protržením jezu u Suchomelu se snížila hladina řeky pod železničním mostem natolik, že se vtok do limnigrafu ocitl na suchu.

Změnil místo i druhý vodočet?
Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byla provedena v několika etapách rozsáhlá regulační úprava soutoku Malše s Vltavou i samotného koryta Vltavy. Až k železničnímu mostu u Voříškova Dvora. Tato regulace vtiskla řece podobu, kterou si v podstatě zachovala dodnes. Hlavním smyslem úprav bylo zvýšení průtočné kapacity pro bezpečnější průchod velkých povodní. Regulace si mimo jiné vyžádala i změnu umístění starého vodočtu u Dlouhého mostu. V roce 1927 byl instalován nový vodočet poněkud dále po proudu řeky, ale také na levém břehu, v místě zvaném „U Baboučků“.

Jak se dál vyvíjelo měření řeky na Českobudějovicku?
Výstavbou Hněvkovické přehrady byla od roku 1991 znemožněna činnost limnigrafické stanice v Hluboké nad Vltavou. Vodočet v Českých Budějovicích tím nabyl na významu. Na trase Vltavy od soutoku s Malší až po Prahu zůstal totiž posledním vodoměrným profilem neovlivněným vzdutím vltavskou kaskádou. Také z tohoto důvodu byla v roce 1988 budějovická stanice kompletně zrekonstruována. Vodočet byl i posunut do vhodnějšího profilu. Zhruba o 150 m dále po proudu od dřívějšího umístění „U Baboučků“. Navíc byla postavena betonová limnigrafická budka s mechanickým samozapisujícím přístrojem.

Přišla pak další modernizace?
V roce 1994 byl vedle mechanického limnigrafu instalován ještě elektronický automat. Od roku 2004 je vodoměrná stanice vybavena novým automatem, který každou hodinu odesílá údaje o výšce hladiny na počítačový server tak, aby byly přístupné nejen hydrologům a vodohospodářům, ale na internetu i veřejnosti.

Co záznamy hydrologů a povodně?
Stopadesátiletá časová řada vodoměrných pozorování dokumentuje hydrologický režim Vltavy v Českých Budějovicích od roku 1859 do současnosti. Kromě „všedních“ záznamů obsahuje i extrémy, z nichž za zmínku stojí například největší povodně, které se v daném období vyskytly. Primát drží povodeň ze srpna 2002, kterou má většina z nás ještě v paměti. Rozsahem mohutných záplav se jí blíží dvě velké povodně z let 1888 a 1890, shodou povětrnostních náhod obě kulminovaly ve stejném datu 3. září. I když byly průtokově slabší než povodeň z roku 2002, výška záplavy ve vnitřním městě byla obdobná.

Proč to tak bylo?
Vysvětlení spočívá ve výše zmíněné regulaci řeky ve dvacátém století. Ta umožnila průchod většího průtoku povodně 2002 při obdobné výšce hladiny, jakou měly obě její slabší předchůdkyně.

Ovlivnilo průběh povodní ještě něco dalšího?
Při porovnávání současných a historických povodní na území města musíme vzít v úvahu ještě další okolnost. V 19. století a ještě na počátku 20. století se na Malši provozovalo plavení stavebního dřeva. Klády a polena při povodních velmi často ucpávaly mosty na Malši i Dlouhý most na Vltavě a tím způsobovaly dodatečné zvýšení hladiny vody ve městě.

Vltava ale jistě zažila i „suchá“ léta…
Na opačné straně průtokového spektra se nacházejí údaje o mimořádně suchých obdobích, jakým byla například zima na přelomu roků 1953 – 54 nebo léto a podzim roku 1947. Díky sanačnímu průtoku odpouštěnému z Lipna se od 60. let minulého století taková sucha v pozorované řadě již nevyskytují.

Ovlivní budoucnost měření současné práce v korytě řeky?
Nyní probíhají na Vltavě v Budějovicích rozsáhlé práce, jejichž smyslem je další zvýšení kapacity řeky pro převod povodní a současně umožnění plavby turistickým lodím. Hladina Vltavy bude stabilizována nově rekonstruovaným pohyblivým jezem u Českého Vrbného. Bohužel tím bude narušeno přirozené kolísání vodního stavu, kterým řeka reaguje na změny průtoku. Právě díky kolísání hladiny mohou hydrologové z výšky vodního stavu odvodit průtok vody. Tradiční způsob vyhodnocení průtoků tedy bude znemožněn.

Jak se tedy bude měřit?
Na stanici bude instalován ultrazvukový automat. Dokáže změřit rychlost proudící vody napříč říčním korytem a spočítat okamžitý průtok bez ohledu na uměle udržovanou výšku hladiny vody v řece. Věříme, že nová technologie bude úspěšně fungovat a měření výšky hladiny a průtoku Vltavy v Českých Budějovicích zůstane zachováno i pro budoucí generace.