Petici s dvěma tisíci podpisů předali představitelům Jihočeského kraje někteří odborníci zabývající se ochranou přírody a krajiny. Petice se týká Jiřické nádrže v Novohradských horách.

Petici za ochranu Jiřické nádrže (Pohořského rybníka) v Novohradských horách založili odborníci z Biologického centra Akademie věd ČR, Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se spolkem Krajina Novohradska. Odborníkům a s nimi více než dvěma tisícům lidí se nelíbí, že by se kvůli komerčním zájmům soukromé firmy měly zničit přírodní hodnoty tohoto unikátního horského ekosystému. Podle vědců hrozí, že kvůli nevhodnému hospodaření v nádrži a vysazování velkých a dravých ryb se zcela naruší přírodní poměry, vymizí původní druhy ryb a obojživelníků, včetně ohrožené střevle potoční, čolka horského, a navíc se zhorší i kvalita vody. Tištěnou verzi petice podepsalo během jednoho měsíce celkem 1643 lidí, dalších 537 se přidalo v elektronické ePetici. Minulý týden ji zástupci Biologického centra AV ČR předají hejtmanovi a zastupitelům Jihočeského kraje.

Na Palačáku otevřela nová kavárna, kávu testovali cviční hosté.
Na Palačáku otevřela nová kavárna, kávu testovali cviční hosté

„Apelujeme na zástupce Jihočeského kraje, aby Jiřické nádrži zajistili patřičnou ochranu. Z ohlasů a námětů, které nám přišly od lidí z Novohradska, Jihočeského kraje, ale i z jiných míst České republiky, je zřejmé, že je to i přání veřejnosti,“ říká ředitel Biologického centra (BC) AV ČR Libor Grubhoffer. Z námětů příznivců petice vyplynulo, že se kromě ochrany přírodních hodnot území velmi zajímají také o to, jak mohlo dojít k převodům pozemků v srdci Přírodního parku (vymezen Nařízením Jihočeského kraje č. 2/2003 ze dne 30. 9. 2003) a ptačí oblasti Novohradské hory (vymezena Usnesením vlády č. 602/2004 Sb. ze dne 6. 12. 2004) do soukromých rukou více než šest let po jejich vyhlášení chráněným územním celkem.

Unikátní lokalita není obyčejný rybník

„Je zcela nepochopitelné, že je tato rašelinná nádrž s charakterem přírodního horského jezera úředně vedena jako obyčejný rybník bez omezení hospodaření. Toto hodnocení získal šest let po vyhlášení přírodního parku, jehož je centrální součástí, a to vůbec neodpovídá realitě,“ říká Jiří Peterka, ředitel Hydrobiologického ústavu BC AV ČR. K podobným účelovým hodnocením by podle Jiřího Peterky zcela jistě nemohlo dojít po včasné inventarizaci chráněných živočichů na této klíčové lokalitě uprostřed výše zmíněných územních celků vyhlášených Jihočeským krajem a vládou České republiky. Tato hodnocení, jakož i manipulační řád této nádrže, ale nejsou podle odborníků z BCAV veřejnosti známy.

Podle jihočeských odborníků, kteří sledují povodí Jiřické nádrže už více než dekádu, je charakter, biologická hodnota a ekologická významnost této nádrže srovnatelná s rašelinným jezerem Laka na Šumavě. Tento jedinečný ekosystém Pohořského potoka a 250 let staré nádrže se ještě donedávna vyznačoval čistou vodou a neporušenými přírodními poměry s původními druhy vzácných živočichů, jako je ohrožená střevle potoční, pstruh obecný nebo čolek horský. V horní části nádrže se navíc vyskytuje i zvláště chráněný bobr evropský. Jiřická nádrž zároveň zajišťuje vysoký stav podzemní vody v údolní nivě Pohořského potoka, který je nutný pro rozvoj a zachování chráněných rašelinišť a dalších vlhkých biotopů v okolní krajině, což tuto nádrž přirozeně řadí mezi objekty zásadního významu s ohledem na rozšíření chráněných území Přírodních památek.

Rekreační rybolov

Jiřická nádrž v současné době postrádá podle vědců z akademie efektivní ochranu před nevhodným komerčním využitím. Soukromá firma zde provozuje rekreační rybolov a do nádrže vysazuje zcela nepůvodní druhy, jako jsou sibiřští jeseteři a amuři, nebo druhy pro tuto lokalitu zcela nevhodné, jako jsou štiky nebo kapři, které pustoší původní živočichy. „Budeme apelovat na změnu hospodaření, protože současná umělá rybí obsádka je naprosto nevhodná do prostředí Přírodního parku Novohradské hory, jehož toky odpovídají pstruhovému pásmu,“ říkají Jaroslav Vrba a Karel Šimek z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. „Vysazování dravců, jako je štika, do čistě pstruhových vod s velkým podílem ohrožené střevle potoční je dokonce i v příkrém rozporu s pravidly rekreačního rybolovu provozovaného na pstruhových vodách,“ doplňuje Jan Kubečka z Hydrobiologického ústavu BC AV ČR.

Jiřická nádrž a její okolí.Jiřická nádrž a její okolí.Zdroj: Archiv BCAV ČR

Odborníci navíc poukazují na to, že zde dochází k porušování pravidel Přírodního parku Novohradské hory. V Nařízení Jihočeského kraje č. 2/2003 se hovoří v Článku 2 o ochraně krajinného rázu včetně rašelinišť, rybníků a pramenišť v dotčené oblasti. Dále v článku 3 se praví, že v přírodním parku Novohradské hory se stanovují tato omezení využití území: např. bod c) - hospodařit na pozemcích mimo zastavěná území obcí způsobem, kterým může dojít ke vzniku podstatných změn v biologické rozmanitosti a bod d) provádět terénní úpravy, kterými se mění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. Podle vědců byla tato ustanovení na Jiřické nádrži zásadním způsobem porušena, protože se značně změnila rozmanitost druhů, byly přerušeny přirozené migrační cesty ohrožených druhů ryb přes přeliv rybníka a také byla nádrž a přilehlé louky oploceny.

Zámek Hluboká nad Vltavou je jednou z největších turistických atraktivit Jihočeského kraje - a to právem.
KVÍZY: Jste skutečný znalec jižních Čech? Otestujte se v našich kvízech

Zástupci Biologického centra již o ochraně Jiřické nádrže jednali s náměstkem jihočeského hejtmana Františkem Talířem, v jehož gesci je životní prostředí. Po předání petice jsou připraveni účastnit se dalších jednání a předkládat odborná stanoviska s cílem zařadit Jiřickou nádrž mezi přírodní památky a zajistit jí tak efektivnější formální ochranu. Odborníci se shodují na tom, že je nutné, aby se nádrž vrátila do původního stavu a aby bylo zavedeno rybářské hospodaření, které bude v souladu s charakterem Přírodního parku Novohradské hory.

Daniela Procházková, Biologické centrum České Budějovice