Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) je organizační součástí zdravotnické záchranné služby. Vedoucí Michal Rozum odpovídá za jeho provoz a spolupracuje se třemi koordinátory, s výcvikem pomáhá také 19-tičlenný lektorský tým. "Ten je strategicky rozmístěn po celém Jihočeském kraji na jednotlivých oblastních střediscích záchranné služby," vysvětlil Michal Rozum.

Nástup k záchranářů začíná adaptačním procesem

V adaptačním procesu se Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK věnuje nově nastupujícím nelékařským i lékařským zdravotnickým pracovníkům. "Tímto procesem se rozumí začlenění nově nastupujících zaměstnanců v novém pracovním prostředí, orientaci a seznámení se s novou prací a vytvoření správných pracovních návyků," zmínil vedoucí střediska.

Cílem adaptačního procesu je poznat, prověřit a popřípadě doplnit znalosti a dovednosti konkrétního nově nastupujícího zaměstnance. "Je organizačně a tematicky rozdělen na moduly, jejichž součástí je např. výuka a nácvik odborných dovedností či odborná stáž v Nemocnici České Budějovice," dodal Michal Rozum.

Nově nastupující zaměstnanci se seznamují s vybranou legislativou, vnitřními předpisy organizace, seznamují se s přístrojovou technikou a vybavením, absolvují nácviky kardiopulmonální resuscitace, jízdu na polygonu za ztížených podmínek, a tak podobně.

Při své práci se středisko věnujete také dlouhodobým projektům jako je Časná kardiopulmonální resuscitace a časná defibrilace v Jihočeském kraji, nácvik na různé situace jako je například projekt Ozbrojený útočník ve škole či o preventivní program pro děti Staň se hrdinou.

Časná kardiopulmonální resuscitace a časná defibrilace

ZZS JčK využívá v indikovaných případech, zejména pak v případě náhlé zástavy oběhu, tzv. vyžádanou první pomoc pravidelně školenými first respondery (FR) z řad spolupracujících organizací a složek IZS. "First responder (FR) je tedy proškolená, schválená a registrovaná osoba v systému FR ZZS JčK, která poskytuje první pomoc na vyžádání Zdravotnického operačního střediska ZZS JčK," naznačil.

Taková osoba je potom aktivována v případě potřeby při nahlášení bezvědomí se srdeční zástavou Zdravotnickým operačním střediskem ZZS JčK. "V registru automatizovaných externích defibrilátorů (AED) jsou uvedeny soukromé i veřejné automatizované externí defibrilátory," popsal Rozum.

Ozbrojený útočník ve škole

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK je již od roku 2016 jedním z odborných garantů projektu Krajského úřadu Jihočeského kraje s názvem Ozbrojený útočník ve škole. "Jedná se o projekt v oblasti prevence kriminality, který je zaměřen na ochranu měkkých cílů ve školním prostředí. Cílem projektu je realizace uceleného souboru preventivních opatření, která povedou ke snížení pravděpodobnosti výskytu hrozby útoku ozbrojeného útočníka ve školním prostředí a zvýšení schopnosti zaměstnanců školy na tuto krizovou situaci účinně a správně reagovat a zmírnit tak dopady možného útoku," přiblížil.

Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS JčK ve spolupráci s policií realizuje několik na sebe navazujících aktivit. "Jednou z nich se stala výuka první pomoci spojená s praktickým nácvikem určená pedagogům a dalším zaměstnancům školských zařízení. První pomoc byla zaměřena na neodkladné úkony prováděné nezdravotníky na místě události," upřesnil vedoucí střediska.

Staň se hrdinou

Jde o spolupráci Vzdělávacího a výcvikového střediska ZZS JčK s neziskovou organizací, která se zabývá vzdělávacím programem, který je zaměřený na chování dětí v rizikových situacích. "Nejedná se o klasickou první pomoc, ale o ucelené postupy, jak se při jednotlivých situacích zachovat. Cílem tohoto programu je vychovat budoucí generaci dospělých, která v případě potřeby dokáže zachránit život," uzavřel Michal Rozum.

Základní úkoly VVS:

- organizace a administrace adaptačního procesu nově nastupujících zaměstnanců ZZS JčK (operátor zdravotnického operačního střediska, řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář, lékař),
- celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků ZZS JčK (operátor zdravotnického operačního střediska, řidič vozidla ZZS, zdravotnický záchranář, lékař) formou periodických školení (teoretické přednášky, praktické nácviky),
- dále připravuje jednodenní workshopy, které jsou zaměřené na aktuální témata z přednemocniční neodkladné péče (PNP),
- zajišťuje administraci zdravotnických pracovníků ZZS JčK na odborné akce/workshopy/semináře/konference s tématikou urgentní medicíny (UM) a přednemocniční neodkladné péče (PNP),
- spolupracujeme s Oddělením krizového řízení ZZS JčK na výuce první pomoci a nácviku odborných činností složek Integrovaného záchranného systému (IZS),
- zajišťuje aktualizaci a správu registru automatizovaných externích defibrilátorů (AED),
- zajišťuje vzdělávací a osvětové akce pro veřejnost a ostatní zájemce.