O tom, co se stalo, o příčinách a důsledcích, o vinících a obětech, se toho již hodně namluvilo a napsalo. Proto i já bych chtěl teď, když jsem skončil ve vedení českobudějovické mládeže, sdělit každému, koho můj názor zajímá, svůj pohled na celou anabázi.

Úvodem je třeba vysvětlit, jak hokej v Budějovicích fungoval. Extraligu dospělých od roku 2006 provozovala akciová společnost HC Mountfield a občanské sdružení HC České Budějovice zastřešovalo všechny mládežnické celky, od přípravky po extraligové dorostence a juniory. Šlo o dvě samostatné a oddělené právnické osoby s vlastní právní subjektivitou, slovy nového občanského zákoníku právní osobností.

Jak to všechno pro mě začalo? Musím se vrátit do roku 2010, kdy jsem byl osloven, zda bych se, protože mám v HC třináctiletého synovce, nechtěl angažovat ve vedení občanského sdružení zastřešujícího mladé hokejisty od přípravky až po extraligové juniory. Podal jsem tedy přihlášku a na jaře roku 2010 jsem byl jako člen sdružení přijat a v květnu se jako kandidát na člena správní rady zúčastnil dnes tolik proklínané a kriminalizované valné hromady.

Proč proklínané? Podle současného poslance pana Karla Pražáka (který ani na valné hromadě osobně nebyl) a mnohých dalších se na ní dostavil Ing. Zdeněk Blažek a mával na ní 170 přihláškami nových členů – černých duší (správně by asi mělo být „mrtvé duše", protože to je totiž správné označení odvozené od Gogolova slavného románu) - zastupovaných údajně zfalšovanými plnými mocemi. Pravdou ale je, že tito lidé (včetně mě) a dalších asi 20 uchazečů, jejichž přihlášky doručil tehdejší manažer sdružení pan Radek Ťoupal, byli za členy jednomyslně přijati správní radou ve složení Vladimír Caldr, Milan Tripes, Jaroslav David, Petr Havlátko a Zdeněk Blažek. Podle mého názoru je to první lež pana poslance.

Na květnové valné hromadě končilo funkční období správní radě, a protože pánové Caldr, Tripes a David dále již kandidovat nechtěli, byla kandidátka šestičlenná, z níž resultovalo dnes již známé složení správní rady (Roman Turek, Petr Smejkal, Petr Havlátko, René Piegl, Zdeněk Blažek). Ano, je pravda, že mnozí členové byli při hlasování zastoupeni plnou mocí, ovšem je také pravda, že s výjimkou jediného, byly podpisy na těchto plných mocích úředně ověřeny.

Tento způsob hlasování napadl pan Pražák u soudu, ale ten jednoznačně konstatoval, že takové hlasování je v souladu se zákonem. Mimochodem, u tohoto soudu se také zjistilo, že hlasování na valné hromadě by dopadlo úplně stejně, i pokud bychom nepočítali hlasy zastoupených členů.

Snad jen ještě dvě poznámky k nepravdám pana Pražáka. Ten totiž má k dispozici, jak tvrdí, zmíněných 170 přihlášek. Jde o fotokopie pořízené panem Ťoupalem, z nichž dovozuje, že nejméně jeden člen (JUDr. Trnka) nemohl přihlášku podepsat, protože byl prokazatelně ve vězení. To je ovšem také lež, protože jednak nebyl JUDr. Trnka v té době ve vazbě a jednak nerozumím tomu, proč by jakýkoliv člověk, byť ve vazbě, nemohl podepsat přihlášku do občanského sdružení. Pan poslanec asi také zapomněl, jak v minulosti, když působil ve vedení HC, „nahnal" na valnou hromadu všechny již zletilé juniory, kteří museli hlasovat tak, jak jim bylo „doporučeno".

Jistě stojí za zmínku, že hospodaření občanského sdružení jsme v té době přebírali v šestimilionové ztrátě a bylo nutné zajistit zejména hokejovou mládež po této stránce. Poté proběhly poměrně tři klidné roky, narušené snad jen žalobou pana Ťoupala, kterému byla vypovězena smlouva manažera mládeže. Pan Ťoupal totiž před trenérskou a manažerskou prací upřednostňoval svoje vlastní podnikání, a proto správní rada jednomyslně rozhodla smlouvu mu předčasně vypovědět.

S tím se však pan Ťoupal nesmířil a i přesto, že v době jeho působení byly hospodářské výsledky sdružení ztrátové, zažaloval HC o 585.000 korun představujících jeho odměnu (včetně nenárokových bonusů!) za 13 měsíců, které mu chyběly do vypršení smlouvy, pokud by nebyla vypovězena. Tedy za 13 měsíců, během kterých nepracoval. V těchto dnech proběhne odvolací řízení, které definitivně o této částce rozhodne. Ať již bude panu Ťoupalovi přiznána či nikoliv, vůbec si nedovedu představit, že tento pán bude moci vykonávat post hlavního tréninkového metodika mládeže, jak bylo navrženo vedením ČEZ Motor. V těchto letech také odstoupil Roman Turek, protože v HC chtěl trénovat mládež, a nahradil jej zástupce hlavního sponzora mládeže společnosti ČEZ pan Antonín Ješátko.

Je pravda, že v těchto třech letech správní rada nesvolala valnou hromadu, jak ukládají stanovy HC, což je chybou mojí i mých kolegů, na druhou stranu nebyla ani jedním ze členů (včetně pana Pražáka) vznesena v tomto směru jediná výtka nebo podnět k jejímu svolání. Proč pan primátor Juraj Thoma, který nyní nehodlá hlasovat pro finanční podporu našeho sdružení – mimo jiné i kvůli nekonání valných hromad – hlasoval pro tuto podporu v letech 2007 až 2010, kdy se rovněž valné hromady sdružení v rozporu se stanovami nekonaly?

A potom přišly události přelomu jara a léta loňského roku. Ještě předtím však, tak jako vždy sedm let předtím, učinilo naše sdružení spolu s HC Mountfield společné prohlášení o tom, že do hokejové sezóny 2013/2014 vstoupí pod jedním registračním číslem jako jeden hokejový subjekt - chcete-li - jako jeden klub. Stalo se tak v době, kdy nikdo z nás netušil, co se během června stane. Toto prohlášení ve vztahu ke svazu ledního hokeje podle soutěžního řádu svazu je platné a účinné celou hokejovou sezónu bez ohledu na to, že se oba kluby v jejím průběhu fakticky rozejdou. Proto takové prohlášení platí do 30.4.2014.

Objevily se spekulace, osobně jsem je slyšel z úst současného spolumajitele ČEZ Motor Petra Sailera, že jsme již v té době věděli o odchodu extraligového hokeje do Hradce Králové, a proto jsme se na něm a jeho důsledcích zmíněným prohlášením spolupodíleli. Je to samozřejmě holý nesmysl, ale zajímavé na tom je především to, proč se pan Sailer neozval již v květnu loňského roku. Odpověď je nasnadě, pan Sailer byl totiž v té době sportovním manažerem HC Mountfield a byl tedy podle mého názoru nepochybně informován, co jeho klub chystá (samozřejmě jen za předpokladu, že již v té době i vedení HC Mountfield plánovalo odchod), ale především tento klub byl jeho chlebodárcem, a to nejméně do 30.6.2013, myslím, že proto o tom neinformoval mne a ani širokou veřejnost. Tyto informace jsem od něj slyšel až v době, kdy mu v Hradci sdělili, že s ním ani s panem Bělohlavem (skončil 25.6.2013) nepočítají a oba se z východu Čech vrátili jako zachránci zdejšího dospělého hokeje.

Před polovinou června bylo po dlouhých jednáních mezi městem, Budvarem a HC Mountfield již jasné, že klub dospělých odchází do Hradce Králové a s ním všichni hráči registrovaní u toho klubu (tedy jen a jen jeho hráči) s výjimkou Luboše Roba mladšího, který jediný v důsledku svého juniorského věku zůstal „v moci" našeho sdružení. Na tomto místě bych chtěl znovu pana primátora Thomu, burcujícího na stránkách svého politického uskupení proti našemu sdružení, upozornit na jeho omyl (jistě neúmyslný), protože v té době již pan Blažek nebyl v představenstvu HC Mountfield, neboť koncem května na svůj post rezignoval. Nebudu a nechci hodnotit, kdo má na odchodu extraligy jaký podíl, ale nepochybně si ho uvědomovali i představitelé města (koneckonců i sám náměstek primátora pan Joch to veřejně přiznal), protože najednou ustoupili ze svého zájmu nominovat do správní rady HC svého zástupce. Pan primátor to na jednom z našich jednání vyjádřil vcelku jasně, nebylo totiž politicky žádoucí do správní rady vstupovat.

V tu chvíli jsme však stáli před problémem, zda vůbec naplníme složení správní rady, protože existovali jen čtyři kandidáti a nikdo o členství ve správní radě neměl zájem. Proto na poslední chvíli pan Blažek doslova přemluvil Ing. Rataje pro jeho kandidaturu! Zde je vykřičník namístě, protože Ing. Rataj, který je dnes vnímán jako jediný čestný a spravedlivý, byl skutečně osloven oním zlotřilým „padouchem" Blažkem. 13.6.2013 tak proběhla valná hromada, na které byla zvolena staronová správní rada s jedinou změnou v osobě právě Ing. Rataje. Možná právě pro jeho zvolení nikomu dnes nevadí, že se tak stalo opět na základě plných mocí udělených tzv. černými dušemi v našem sdružení…

V této době se začal hledat viník odchodu extraligy. Vhodným kandidátem se hned po HC Mountfield stalo naše sdružení, respektive jeho vedení. V červenci totiž došlo k přestupu 17 tzv. kmenových hráčů z HC Mountfield do HC Mountfield HK, přičemž každý z těchto hráčů měl přestoupit jen za 5.000 korun. Stalo se tak nepochybně pod cenou, protože tzv. tabulkové ceny hráčů stanovené hokejovým svazem jsou mnohonásobně vyšší. Důvodem tohoto prodeje pod cenou byla zřejmě smlouva o spolupráci uzavřená mezi Mountfieldem a HC zaručující mládeži polovinu částky, kterou Mountfield utrží za prodej hráče vychovaného v HC.

A právě zde se našla pověstná hůl na bitého psa, protože se rozšířila legenda o aktivní účasti vedení HC na této transakci. Dokonce opět z úst pana Sailera (a nejen z jeho) jsem slyšel, že jsme o všem věděli a přitom jsme proti tomu mohli zasáhnout. Byť mi dodnes nesdělil, jak jsme mohli zasáhnout, musím se znovu pozastavit nad tím, proč nás již tehdy nevaroval. Že by snad ještě tehdy neměl jasno v tom, čí hokejový chlebíček bude v další sezóně pojídat? V každém případě všichni, kdo chtějí znát pravdu, vědí, že na přestupních lístcích jsou podepsání pouze zástupci českobudějovického Mountfieldu a Mountfieldu HK, což bohužel odpovídalo svazovým předpisům.

Budějovická mládež neměla jediný účinný prostředek, jak tomu zabránit, nehledě k faktu, že o tom ani nevěděla. Na tom nemůže nic změnit ani snaha podsunout nám podpisy smluv, v nichž s tímto postupem vyjadřujeme souhlas, nebo dokonce nikým nepodepsaný text zápisu z údajné schůzky s hradeckými hokejovými kluby uskutečněné se prý za účasti Ing. Blažka a manažera mládeže Krátošky, kterým (tím zápisem) jsem byl „motivován" panem Bednaříkem k dohodě mezi mládeží s ČEZ Motor. Musím se také ptát, proč onen převod hráčů je kladen za vinu všem členům správní rady s výjimkou bývalého kolegy Ing. Rataje. Že by kvůli jeho sponzorování ČEZ Motor nebo proto, že za pomoci radního JUDr. Ing. Bouzka, který se netají svým nepřátelstvím k Ing. Blažkovi, vloni těsně před volbami podal trestní oznámení na již zmíněné černé duše?

V souvislosti se zmíněnou smlouvou o spolupráci jsme byli rovněž kritizováni za to, proč smlouva nezaručovala nejméně polovinu právě z tabulkových hodnot hráčů. Jistě, z dnešního pohledu asi měla, ale kdo mohl v roce 2011 v době uzavření smlouvy očekávat, že hokejový klub bude mít důvod prodávat své vlastní hráče pod cenou. Koneckonců já jsem při tvorbě návrhu smlouvy o spolupráci doslovně vycházel ze smlouvy předchozí, jejímž autorem byl podle mých informací pan doktor Tripes, tehdejší člen správní rady a současný předseda krajského soudu.

Od té chvíle jsme vhodným terčem veškeré kritiky. Pro představitele města jsme byli neprůhlední v hospodaření, pro fanoušky jsme byli zvoleni černými dušemi a pan Pražák dokonce na jednom webu napsal, že jsme si zprivatizovali občanské sdružení, abychom mohli HC tunelovat a rozkrádat. Poněkud jinou optikou se už nahlíželo na zdejší zachránce hokeje, kteří ačkoliv ještě právně ani neexistovali už jim městská rada „přiklepla" Budvar arénu (o jejímž pronájmu byla smlouva uzavřena až po Novém roce). Pozor, rozhodně nechci, aby to vyznělo, že vystupuji proti ČEZ Motor, pana Romana Turka si vážím a již jako hokejového brankáře jsem jej obdivoval, ale zmiňovaní pánové Sailer a Bělohlav si můj obdiv rozhodně nezaslouží, protože nebýt jejich rozchodu s Mountfield HK, dnes by se jistě ochotně protloukali v nehodném „Zlofíldu". Osobně to chápu, proč neodvést pozornost fanoušků za podíl města na odchodu extraligy. Dokonce také rozumím srpnové rezignaci Ing. Blažka, který již nebyl s to snášet osobní útoky na sebe a jeho rodinu.

Právě proto jsme při jednání s představiteli města požádali o kontrolu našeho hospodaření, aby se prokázalo, že jsme se na činnosti HC nikterak neobohatili. Tuto kontrolu mělo provést OKO (magistrátní odbor kontroly), ovšem když se ani měsíc po příslibu jejího provedení nic nedělo, zjistili jsme, že pověření ke kontrole odmítl pan primátor podepsat, takže nakonec bylo rozhodnuto, že kontrolu provede renomovaná auditorská společnost BDO CB, s.r.o., kterou vybralo město. Považuji za nutné na tomto místě zdůraznit, že nešlo o kontrolu provedenou z iniciativy města, šlo o kontrolu vyžádanou vedením HC. Závěry a zjištění této kontroly (mimochodem, šlo o kontrolu velice podrobnou a provedenou za období 1.5.2012 do ledna 2014) si lze přečíst na webových stránkách HC, nicméně důležité závěry podle mého přesvědčení jsou tyto:

-         provedli jsme ověření vzorku bankovních a hotovostních výdajů a zjistili jsme, že tyto zaúčtované výdaje peněžních prostředků jsou doloženy prvotními doklady nebo smlouvami a že korespondují s finančními závazky v nich uvedenými.

-         analýzou čísel bankovních účtů v databázi bankovních pohybů a ověřením vzorku bankovních účtů jsme nezjistili žádné platby, které by se uskutečnily nesprávným příjemcům.

-         většina z ověřovaných záznamů odpovídala údajům na prvotních dokladech a vztahovala se věcně a časově k ověřovanému období.

-         analýzou účetních záznamů na platnost Benfordova zákona jsme nezjistili, že by záznamy vykazovaly známky nestandardních zápisů, prováděných jinak, než obvyklou činností při zpracování účetnictví. V účetním období 2012/2013 obsahoval účetní deník 7,5 tis. záznamů a v období 2013/2014 do současnosti 5,4 tis. záznamů

-         ověřením vzorku pořizovacích cen nakupované výstroje jsme zjistili, že sdružení nakupuje výstroj za ceny, odpovídající obvyklým cenám v obchodech se stejným sortimentem nebo i za ceny nižší, než jaké bylo možné zjistit z veřejně dostupných zdrojů.

Musím objektivně přiznat, že provedená kontrola zjistila nedostatky (o některých jsem se zmínil výše), ovšem téměř u všech byl zjištěn nulový či marginální dopad na výsledky hospodaření sdružení. Na druhou stranu i tyto nedostatky lze vytržené z kontextu použít proti sdružení, jak dokázal pan primátor (srov. http://www.obcaneprobudejovice.cz/zpravy/pribeh-neobycejneho-silenstvi/). Kdybych chtěl použít stejnou zavádějící taktiku, upozornil bych pana primátora, ať si zamete před vlastním prahem, protože já taky nebudu hlasovat ve volbách pro člověka, který je stíhán pro zvlášť závažný zločin, kterým měl způsobit městské pokladně škodu převyšující 5 miliónů korun.

Této atmosféry nakonec využili podle mých informací i představitelé ČEZ Motor, když přes své blízké kontakty na vedení ČEZu přesvědčili tento energetický gigant, aby nepřispěl mládežnickému hokeji, jako doposud přispíval, a částku 5,6 milionu korun (téměř polovina rozpočtu HC!) věnoval dospělému hokeji. 

Zároveň se velice oblíbeným stal názor, že dokud budou ve vedení HC „Blažkovo pohůnci", jak jsme byli označeni na názorovém fóru ČEZ Motor, nebude ani ČEZ ani město mládež finančně podporovat.

Tato situace mne skutečně již přesvědčila o tom, že nikoho nezajímá, kde je pravda a co se vlastně stalo. Mám bohužel také podezření, byť jej nemohu podpořit žádnými důkazy, že cílem je „převzetí" mládeže a následné vyvádění prostředků do dospělého hokeje. S tím jsem však již odmítl bojovat a rozhodl jsem se rezignovat, abych opravdu nebyl překážkou přílivu peněz na výchovu budějovické mládeže.

Uvědomuji si, že můj článek mnohé lidi popudí a naštve, že se rozhodně stanu terčem kritiky fanoušků Motoru, že se politici proti němu ohradí, ale věřím, že rozumně smýšlející lidé a lidé, kteří mne znají, pochopí, že mám čisté svědomí. A právě a jen na jejich názoru mi záleží. Přeji všem členům HC, aby se při nadcházející mimořádné valné hromadě při volbě členů správní rady správně rozhodli. Všichni také uvidíte, jak mrtvé jsou ty černé duše, kterými jsem byl zvolen.

Petr Smejkal, České Budějovice.