Město připravuje posílení protipovodňové ochrany na Mlýnské stoce, která obnáší nízké betonové protipovodňové zídky podél jejího pravého břehu v úseku mezi soutokem s Vltavou a obchodní akademií. „Toto opatření má za úkol zabránit vybřežování vod z Mlýnské stoky přes Husovu ulici směrem na Pražské předměstí, jak se dělo při povodni 2002,“ vysvětluje Martin Kaiser z Povodí Vltavy s tím, že takto bude dokončena ochrana Pražského předměstí. Právě skutečnost, že bude chráněna pouze jedna část města, nikoli i centrum, se nelíbí Sdružení majitelů domů centru ČB a jako účastníci řízení podali v srpnu odvolání ke krajskému úřadu. Dosud se nedočkali žádné reakce.

Projekt protipovodňových opatření za 490 tisíc korun prý počítá s nesprávnou výškou stoleté vody.

Podle místopředsedy Sdružení majitelů domů v centru Českých Budějovic Martina Malce bylo sdružení dvakrát vyloučeno z připomínkového řízení, ale soud mu dal za pravdu. Vyžádali si nové řízení s jejich účastí. „Při tom jsme zjistili, že tak zvaná protipovodňová ochrana se řeší pouze jednostranně na pravém břehu Mlýnské stoky. A je zajímavé, že ačkoli smlouva zněla na mobilní bariéru, projektant vyprojektoval souvislou injektovanou asi 300metrovou podzemní stěnu,“ uvedl Martin Malec. Podle sdružení jde o nestandardní a nepřiměřené řešení, neboť dle záplavové mapy je nejvíce zasažený prostor kolem hotelu Klika, Sokolský ostrov, kdežto Mlýnská stoka se v projektované části příliš nevylévá. V projektu prý byly použity nepravdivé údaje o stoleté vodě lišící se o 40 cm od skutečnosti.

„Druhou stranu, centrum, tedy níže položené ulice Panská a Mlýnská, projekt neřeší. Pídili jsme se po koncepčním řešení – to je prý předmětem vydávání územního rozhodnutí. Podali jsme proto v srpnu odvolání ke krajskému úřadu, který nás dodneška neinformoval o svém rozhodnutí,“ konstatuje místopředseda sdružení. „Nelze přece ochránit jen Pražské předměstí a centrum nechat zatopit. Do svého majetku jsme dost investovali, ale městská památková zóna není ochráněna,“ shrnul Martin Malec.

Protipovodňová opatření na Mlýnské stoceMartin Kaiser, Povodí Vltavy: „Neřeší přímo protipovodňovou ochranu centra města. Tu měla zčásti řešit navržená protipovodňová opatření na Malši, která se zatím nepodařilo kvůli odporu některých občanských sdružení zrealizovat. Navržené zídky řeší především ochranu Pražského předměstí. Při extrémních povodních jsou Vltava, Malše a Mlýnská stoka do jisté míry spojené nádoby, kdy vzdutá voda ve Vltavě zároveň způsobuje zvýšení hladiny i v Malši a Mlýnské stoce. Navíc voda z Malše se při velkých povodních dostává do Mlýnské stoky v jejím horním úseku a teče do města, což měla řešit 1. etapa protipovodňových opatření na Malši.“