Umístění je v souladu s územním plánem města a nevyžaduje žádný zábor zemědělské půdy. V lokalitě se nachází uhelná Výtopna Vráto z roku 1989, která za pár let ukončí svůj provoz. V rámci vzniklého brownfieldu by mohlo vyrůst zařízení s kapacitou na zpracování 160 tisíc tun odpadu za rok.

Tato stavba vyřeší dvě zásadní ekologická témata dneška. Teplárně umožní po 120 letech ukončit „uhelnou éru“ započatou 8. února 1909 spuštěním původní elektrárny. Původcům odpadů, tedy městům, obcím, ale třeba i jihočeským podnikatelům, zároveň otevře možnost vypořádat se s udržitelnou likvidací části jejich odpadů. Poplatky za skládkování na základě nového zákona rostou a za pár let už nebude možné ukládat materiálově nebo energeticky využitelné odpady na skládky vůbec. Záměrem EU je ukončit plýtvání zdroji, jaké se nejen v České republice praktikuje už desítky let. Stanovila proto jednoznačné cíle. Po roce 2035 se bude muset 65 % komunálního odpadu recyklovat, 25 % energeticky využívat a jen maximálně 10 % nevýhřevných odpadů bude možné skládkovat. Pouze v Jihočeském kraji se vyprodukuje přes 300 tisíc tun energeticky využitelných odpadů za rok. A kontrolovatelné kapacity, nutné ke splnění těchto cílů, přitom v regionu a jeho bezprostředním okolí chybí.

Na teplárenském komínu výtopny Vráto se minulý týden opět narodila mláďata sokola stěhovavého.
Na komínu výtopny Vráto se narodila mláďata sokola stěhovavého

Na tuto investici lze navázat dalšími projekty, které přispějí k zatraktivnění celé oblasti a ještě víc rozšíří možnosti pro uplatnění energií vyrobených z obnovitelných zdrojů a podpoří rozvoj elektromobility. Zároveň mohou sloužit místním lidem při volnočasových aktivitách i vzdělávání.

Milníkem je rok 2028

V provozu by ZEVO Vráto mělo být nejpozději v roce 2028. Bude ho tvořit hlavní objekt složený z jednotlivých technologií seskupených do monobloku o velikosti přibližně  150 x 80 metrů. Doplní ho ještě další samostatné objekty. Při návrhu staveb se klade důraz na energetickou účinnost, hospodaření s vodou, minimalizaci tepelných ostrovů ve městě a využívání stavebních hmot vyrobených z recyklovaných materiálů.

Výtopna Vráto v Českých Budějovicích se má v příštích letech proměnit na Zařízení pro energetické zpracování odpadu. Studie ZEVO je na vizualizaci.
Budějovická teplárna založí dceřinou společnost na spalování odpadů

Projekt počítá s využitím moderních technologií a osvědčeným konceptem instalovaným ve stovkách podobných zařízení nejen v zemích EU. Základem je roštový kotel zajišťující optimální parametry spalování zejména směsného komunálního odpadu. Za kotlem následuje sofistikované čištění spalin. Byla zvolena kombinovaná metoda filtrace na tkaninových filtrech, dvoustupňová pračka spalin a katalytický DeNOx reaktor pro stabilní zajištění nízkých emisních limitů předepsaných evropskou legislativou.

Emise výrazně klesnou

Se zahájením realizace ZEVO ukončí provoz dosluhující uhelná Výtopna Vráto. Kromě stávajícího 160 metrů vysokého komína bude zdemolována a následně se odstaví poslední uhelný kotel v závodě na Novohradské ulici. Současně dojde ke zrušení skládek uhlí. Tím zmizí i hluk a prašnost, které jejich provoz občas provázejí.

„Ještě před oficiálními evropskými termíny na dekarbonizaci bude zajištěna vysoká kvalita životního prostředí v souladu s evropskou hierarchií nakládání s odpady. Položíme základní kámen cirkulární ekonomiky v našem kraji, zachováme kogenerační výrobu elektřiny a tepla a zvýšíme komfort odběratelů napojených na sdílenou energetickou infrastrukturu města. Věříme, že tento ambiciózní plán a zodpovědný přístup naši zákazníci i široká veřejnost ocení. A také že bude pokračovat trend připojování nových odběrů domácností, průmyslu i institucí na území města, říká Václav Král, předseda představenstva městské teplárny a předseda správní rady dceřiné společnosti ZEVO Vráto, a. s.. Ta má být také investorem miliardového projektu.

Teplárna České Budějovice.
Českobudějovická teplárna loni zvýšila produkci, zisk nerozdělí

Nedávno ekologizovaná Teplárna České Budějovice nní spotřebuje za rok na 230 tisíc tun hnědého uhlí. Za to platí do státního rozpočtu „daň“ v podobě emisních povolenek. Po dokončení klíčových projektů zahrnutých do Strategie pro zelené město, kterou schválila Rada města v červnu 2020, spalování uhlí zcela skončí.

Klíčem k tomu je vedle výstavby ZEVO Vráto také dokončení horkovodu z Elektrárny Temelín a nový kotel umožňující využívání biomasy ve formě dřevní štěpky. Jako záloha k těmto zdrojům budou sloužit plynové kapacity teplárny.

Přeprava odpadů

Lokalita budoucího ZEVO Vráto je již dnes napojena na dálniční síť a funguje zde také provozovaná železniční vlečka. Přeprava odpadů tedy bude probíhat po silnici i železnici mimo obytná území. Z okolí krajského města se bude svážet přímo, ze vzdálenějších míst z překladišť, což povede ke snížení vlivu na životní prostředí a optimalizaci logistických nákladů.

Také ZEVO produkuje odpady

Při spalování a následném čištění spalin vznikají různé druhy surovin a odpadů. Po separaci kovů se například škvára prakticky v celé Evropě  využívá jako materiál při výstavbě silnic nebo dokonce ve stavebnictví. Snahou je, aby se tyto principy oběhového hospodářství prosadily i v Česku. Mohou se tak ušetřit další cenné přírodní zdroje. Proto zhruba před dvěma lety vznikl tým složený ze zástupců všech čtyř českých ZEVO, Ústavu chemických procesů AV a Danish waste solutions. Cílem je nastavit stejná pravidla pro využití škváry jako ve vyspělých státech EU.

Dalším odpadem po spalování je popílek. Ten je zařazený do  kategorie odpadů „N“. Recyklační firmy v rámci výzkumného projektu TAČR hledají cesty, jak s využitím systémů fungujících jinde v EU tento odpad v budoucnu využít i u nás. Do té doby s ním bude naklat podle zákona o odpadech.

Symbióza

Každé rozumně koncipované ZEVO se musí zaměřit na optimalizaci využití vyrobeného tepla a elektřiny. Jedině tak lze dosáhnout pozitivních ekonomických výsledků, které dlouhodobě neprodražují celý odpadářský systém. Vzhledem k tomu, že hustě osídlená aglomerace Českých Budějovic disponuje v Jihočeském kraji největší vysokoúčinnou sítí zásobování teplem s celoročními odběry, byla lokalita Vráto logickou volbou pro umístění efektivního ZEVO.

Komunální odpady se tím najednou stávají místním zdrojem. Vhodně zvolená kapacita pro využití jejich potenciálu nahradí fosilní paliva a současně vytvoří dostatečný prostor pro recyklaci materiálově využitelných složek. Lineární systém nakládání s odpadem bude přetvořen na cirkulární a tato transformace přinese mnoho pozitivních celospolečenských efektů.