Památku svatého Václava si každoročně připomínají lidé i při Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, která se koná 28. září. Na slavnost sv. Václava proběhla na Mariánském náměstí od 10 hodin slavnostní poutní bohoslužba. Po jejím skončení byla v kryptě sv. Kosmy a Damiána v bazilice sv. Václava vystavena lebka sv. Václava. Poutní bohoslužbu vedl a vzácnou relikvii nesl pražský arcibiskup a primas český Dominik Duka.

Už jste někdy předtím nesl lebku svatého Václava a jaký je to pocit?
Již v minulých letech jsem měl jednou možnost odnášet lebku sv. Václava ve Staré Boleslavi, a to tehdy, kdy musel pan kardinál Vlk po slavnostní bohoslužbě náhle odcestovat do Prahy. Přiznám se, že v tomto okamžiku člověk jistým způsobem prožívá dotek historie, kdy se propojuje současnost s minulostí. Byl jsem jakoby vtažen do toku dějin této země, kde svatý Václav představuje vtělení všeho krásného a dobrého, ale i těžkého a bolestného, co spolu vytvářelo dějiny naší země.

Proč je svatý Václav pro naši zemi tak důležitý?
Svatý Václav spolu se svatováclavskou tradicí je nejen výzvou pro jednotlivce v jeho náboženském životě, ale také nás staví před zodpovědnost vůči národu a jeho osudu. Tento svatý kníže se stal součástí našich domovů, naší kultury, ale především i náboženského života. O tom vypovídá svatováclavský chorál.

Jakými vlastnostmi a jakým životem získal pověst mučedníka a dědice české země?
Možná, že i Herderova definice Slovanů jako holubičího národa vychází z interpretace svatováclavských legend. Víme však, že tomu ve skutečnosti bylo jinak. Čechy po dobu více než dvou století, především Praha, ohrožovaly okolní země. Praha byla v ranném středověku největším tržištěm otroků. Právě v tomto kontrastu vystupuje postava svatého Václava jako vládce, muže a křesťana, který respektuje důstojnost a právo druhých, vykupuje otroky, pomáhá bědným, kácí šibenice. V tomto smyslu jeho smrt v sobě nese nejenom tragiku vraždy, ale také i obavu, že svoboda, lidská důstojnost a bezpečí mohou být zajišťovány jedině Boží pomocí přímluvou svatého Václava, a proto je mu česká zem dána do dědictví, aby v ní tyto hodnoty byly chráněny. Svatý Václav a jeho tradice donutily Boleslava, aby přijal Václavovu životní výzvu, a přemyslovská dynastie se v duchu atmosféry tehdejší společnosti přihlásila ke svatému Václavu a ztotožnila se s jeho odkazem.

Byla osobnost svatého Václava v české historii někdy opomíjena nebo i zneužita?
Svatý Václav byl odmítán husitskými radikály a rovněž vždy také těmi, kteří se hlásili k síle zbraní a násilí, těmi, kteří moc považovali za jediné prostředky vládnutí. Ke zneužití svatováclavské tradice dochází v době nacistické okupace, kdy pronacističtí kolaboranti chtěli využít postavy svatého Václava, nikoli jeho ideálů, ke svým cílům, což se však nepodařilo. O tom svědčí i naše současnost.

Co říkáte tomu, že stále panují dohady o datu smrti svatého Václava? K jakému roku se přikláníte vy?
Stanovení roku úmrtí svatého Václava je otázka pro historiky a mně nezbývá než přijmout jejich názor. Přijímám stav současného bádání, rok 935. Pro samotnou svatováclavskou úctu a tradici není tato otázka rozhodující vzhledem k věrohodnosti jeho svědectví.

Existují ještě nějaké nejasnosti kolem jeho života?
Nejasností okolo života svatého Václava je zajisté více. Je to dáno jednak neúplností jeho životopisu, jednak růzností legend. Je často i diskutována otázka manželství, otázka jeho syna. Všechny tyto nejasnosti a neúplnosti ale neubírají nic na mučednictví a svatosti mučedníka svatého Václava.

Čím by měla být jeho památka inspirující pro věřící, ale i pro ostatní lidi?
Jeho památka či odkaz je srozumitelný a inspirující i pro nás lidi 21. století. Je to dáno ideály a zásadami, které se snažil ve svém životě naplňovat. Svatý Václav se stal předobrazem i pro ostatní křesťanské panovníky. O tom svědčí katedrála svatého Václava na polském Wawelu v Krakově, jakož i katedrála ve slezské Svídnici, v rodišti manželky Karla IV. Anny Svídnické.

Existuje nějaký přehled, kolik je po sv. Václavu pojmenováno kostelů a kaplí?
Jen v pražské arcidiecézi máme 72 kostelů a kaplí zasvěcených sv. Václavu. V českých zemích je jich více než tři sta. Svatému Václavu jsou však zasvěceny také kostely za hranicemi naší země a nejen po Evropě, ale i třeba v Americe.