Jeho hlavním úkolem je zajištění připravenosti kraje pro případ vzniku radiační havárie na JE Temelín. V zóně havarijního plánování (ZHP), stanovené Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB), jsou předurčeny úkoly a opatření k omezení následků havárie, k provedení záchranných a likvidačních prací, směřujících k ochraně obyvatelstva, zvířectva a životního prostředí.


VHP JE Temelín je závazným dokumentem pro všechny subjekty v něm uvedené a stanovená opatření a úkoly jsou podkladem pro zajištění jejich havarijní připravenosti.


V pořadí již třetí novelizace tohoto plánu byla v závěru loňského roku projednána Bezpečnostní radou Jihočeského kraje a následně schválena hejtmanem Jihočeského kraje.


Činnost složek IZS a dalších subjektů, vyplývající z výše zmíněné novelizace, byla prověřena cvičením s názvem ZÓNA 2007, které se uskutečnilo v říjnu letošního roku a jehož úkolem bylo prověřit spolupráci a komunikaci složek, které zajišťují pomoc ohroženému obyvatelstvu v ZHP. Tímto cvičením se prokázala dostatečná a efektivní spolupráce všech složek, které zajišťují, v prvé řadě, včasné varování, následně evakuaci a dekontaminaci ohroženého obyvatelstva.


Ochrana obyvatelstva v ZHP je základním a prvořadým úkolem orgánů a složek, které se podílejí na utváření a realizaci VHP JE Temelín.