Bývala to jedna z nejpoetičtějších a nejklidnějších oáz krajského města. Více než dvousethektarová přírodní rezervace Vrbenské rybníky, součást evropské soustavy Natura 2000, však v poslední době začíná výrazně měnit svou dosavadní tvář. A to k velké nelibosti stovek lidí, kteří tady hledají útěchu a odpočinek.

„Mizí lavičky, množí se mýcení ostrůvků a stromy jsou káceny ve výšce očí. Ptačí populace se stěhuje dále od břehů a chybí výhledy,“ popisuje některé z problémů čtenář Deníku Vladimír Budínský. Dodává, že místní lidé se obávají hlavně případné výstavby nových rodinných domů. Kvůli nim by prý totiž lokalita ztratila své  kouzlo.

Mluvčí magistrátu Jitka Welzlová potvrdila, že stavět se zde skutečně bude. A to v souladu s doplněnou změnou územního plánu, která platí od 1. listopadu loňského roku. Zastupitelé tehdy schválili, že část Českého Vrbného, která bezprostředně sousedí s ptačí rezervací a Vrbenskými rybníky, bude sloužit jako zastavitelné území zahradního bydlení. To znamená, že je určena k výstavbě rodinných domů.

„Pro toto území byly před dvěma lety zpracovány odborem architektury a územního plánování dvě studie, které určují a upravují poměry v území. To znamená, kudy povedou silnice a kabely, kde se bude parkovat a kde budou stát jednotlivé domečky či jak velké budou mít zahrady,“ vysvětlila Jitka Welzlová. Zároveň dodala, že stavební úřad svolal od roku 2010 řadu řízení, která se týkala změn využití území i nezbytných terénních úprav. Další jednání se pak věnovala vydání územního rozhodnutí na umístění základního technického vybavení, tedy výstavby inženýrských sítí, silnic a chodníků. „Všechna výše uvedená řízení byla vedena podle stavebního zákona a zcela transparentně. Vše bylo vždy vyvěšeno na úřední desce a veškerá jednání byla konána na místě. Kdokoliv z řad veřejnosti tak mohl přijít a seznámit se se záměrem i jeho podklady,“ ujistila mluvčí magistrátu s tím, že v současné době už jsou všechna řízení ukončena a jejich rozhodnutí jsou pravomocná. Stavebníci tak nyní budou žádat u příslušných institucí o vydání stavebního povolení.

Vzácná přírodní rezervace Vrbenské rybníky zahrnuje čtyři velké rybníky (Černiš, Domin, Starý vrbenský a Nový vrbenský) a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk. Z hlediska ochrany přírody jsou velice ceněné jak samotné rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající podmínky pro vodní ptactvo, tak i přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva.

Rybníky a jejich okolí jsou ceněné i z hlediska entomologů, neboť se zde vyskytuje velmi bohaté společenstvo motýlů (celkem 831 druhů, pro některé to je jediné známé místo výskytu na území České republiky). Podle ekologa Jiřího Řehounka ze sdružení Calla má celá lokalita specifický plán péče, za který zodpovídá krajský úřad.

Jiří Řehounek vysvětlil, že některé kritizované terénní úpravy, například kácení stromů, přírodě spíš pomohou, než aby jí nějak výrazně ublížily. „Část kácení se třeba dělala z důvodu ochrany statiky hrází a zvýšení jejich bezpečnosti. Pro staré duby, které na hrázi jsou, to má jednoznačně pozitivní efekt,“ uzavřel ekolog.