Co vše spadá do vaší gesce?

Mým úkolem je komplexní řízení chodu Centrálních operačních sálů, tedy plánování operací, organizaci provádění operačních výkonů po stránce sestavení operačních plánů, vytížení sálů. Dále pak příprava softwaru na zajištění veškerých požadavků na používaný materiál a nástroje. Také zajišťuji kompletní chod Centrální sterilizace, což zahrnuje tok nástrojů tak, aby byly připraveny k operačnímu výkonu a současně aby byla splněna legislativa, která požaduje jednoznačnou identifikaci použitého nástroje a procesu jeho sterilizace. Dále je mým úkolem vytvořit systém ekonomické analýzy operačních výkonů, tedy rozpočtení nákladů na operační výkon pro jednotlivé provádějící primariáty a analýzy využití operačních sálů.

Výstavba COSS je v plném proudu. Na kdy plánujete jejich spuštění?

Spuštění první etapy je plánováno v polovině roku 2022. Považuji za velký úspěch, že se nám podařilo zahájit výstavbu Centrálních operačních sálů. Nebudu-li brát v potaz přestavby, poslední výstavba nových sálů proběhla v roce 1993, a to v současném pavilonu C. Sály v pavilonu CH se otevíraly v polovině 80. let. Od té doby se nové sály nepostavily. Centrální operační sály budou velkým krokem dopředu. Jedná se o investici, z které by nemocnice měla těžit dalších 25 let.

Zmínil jste první etapu. Všechny sály tedy nebudou spuštěny naráz?

Spuštění je rozděleno do dvou etap. V první etapě se rozběhne provoz jedné poloviny operačních sálů. Poté bude následovat přestavba sálů Chirurgického oddělení v pavilonu C. Po dokončení přestavby přistoupíme k realizaci druhé etapy a kompletnímu spuštění centrálních sálů. Je před námi tedy ještě dlouhá cesta. Úplně hotovo bychom tak měli mít v roce 2024 či 2025.

Po obou stranách silnice mezi Českými Budějovicemi a Roudným (na snímku) se nachází 38 hektarů pozemků, které získala církev v restituci v roce 2018.
Budějovický zastupitel chce pro město Děkanská pole u Malše

Jaké benefity přináší centralizace operačních sálů?

Centralizace umožňuje lepší využití jednotlivých sálů, obslužné prostory jsou stejné, zahrnují jednu přípravu nástrojů pro všechny sály, jednotné dodávání materiálů. Na druhou stranu je třeba říci, že jednotlivé sály nejsou brány jako univerzální. Současná medicína a chirurgické obory jsou natolik specifické, že vyžadují vytvoření týmů pro jednotlivé odbornosti pro základní elektivní provoz. Během pohotovostních služeb se budou týmy doplňovat. Jednotlivé chirurgické obory jsme seskupili do logických celků, které budou sdílet sály a v určitém rozsahu i personál. To se odrazí na efektivitě práce. Z dosavadní práce sester se vyčlení sterilizace, kterou bude zajišťovat podpůrný personál v rámci Centrální sterilizace.

Pocítí tuto změnu i pacienti?

Nové sály budou technologicky lépe vybaveny. Všechny procesy budou mnohem detailněji popisovány, tudíž lépe monitorovány a tím budou bezpečnější. Samotná stavba je pouze základ. Druhým důležitým prvkem jsou moderní přístroje používané během operace. Tím nejpodstatnějším ovšem stále zůstávají kvalitní lékaři, sestry a ostatní pracovníci. Chtěl bych už nyní velmi poděkovat všem, ale zejména sestrám, protože pro ně přechod na systém Centrálních operačních sálů bude znamenat, a už nyní znamená, spoustu práce a změn.

PonoRoska, ponor na podporu pacientů s roztroušenou sklerózou.
Otužilci podpořili lidi s roztroušenou sklerózou. Účast byla velká

Jaké změny nastanou pro operatéry?

Určitě se zlepší podmínky pro výkon jejich práce. Velkou změnou bude hybridní sál pro neurochirurgické operace, který bude vybaven CT či magnetickou rezonancí. Centrální operační sály jsou v moderních nemocnicích trendem, který chceme následovat.

Jaký posun přinese Centrální sterilizace?

Centrální sterilizace nám přináší možnost lépe kontrolovat kvalitu průběhu sterilizace. Umožňuje lepší hospodaření s nástroji, jejich přesnou identifikaci, monitorování jejich opotřebení, potřeby výměny či servisu. Operatéři tak budou mít přesný přehled. Jak o dostupném počtu nástrojů či jejich sad , tak konkrétních nástrojích připravených v pohotovostním režimu.

Přibližte nám, jak povede cesta nástrojů skrze Centrální sterilizaci.

Vše začíná na operačním sále. Když nástroje odcházejí ze sálu, musí proběhnout přesná fyzická kontrola, zda jsou opravdu odeslány všechny nástroje, které na sál přišly. Poté se nástroje dekontaminují, prochází myčkami a posléze se setují, tedy srovnají do sít dle předepsaného schématu. Výhodou tohoto systému je, že se veškeré nástroje zaevidují v Centrální sterilizaci a budou se posílat na daný operační výkon dle zadání chirurgů. Nebude tak třeba velkých skladů u operačních sálů. Tento systém klade velké nároky na informační systémy, v nichž se požadavky zpracovávají. A to nejen požadavky na nástroje na daný výkon, ale i na spotřební materiál tak, aby se k chirurgům dostal včas a zároveň se nehromadil na operačních sálech.

Pavilon CH budějovické nemocnice prochází přestavbou. Budou v něm Centrální operační sály a Centrální sterilizace.Pavilon CH budějovické nemocnice prochází přestavbou. Budou v něm Centrální operační sály a Centrální sterilizace.Zdroj: Archiv nemocnice

Co vás letos čeká?

Je pro nás stěžejní připravit zmiňované informační systémy tak, aby se zajistil hladký chod operačních sálů. Dalším nelehkým úkolem je přijmout a vyškolit dostatek personálu, na čemž intenzivně pracuje kolegyně Soňa Brejšková. Potřebujeme sesterský a pomocný personál. Potřebujeme doplnit kvalifikované instrumentářky, sanitáře a sanitárky a sestry na Centrální sterilizaci. Také by měla být dokončena výstavba operačních sálů.

Více informací naleznete na: http://www.nemcb.cz/vzdelani-a-kariera/pracovni-prilezitosti/