„Po ochlazení tuků v kanálech vznikají hrudky, které se postupně nabalují a zachycují do sebe další příměsi, které pak ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na kanalizaci a obalují sondy, které ovládají chod čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanálů a potrubí. V extrémních případech vznikne tuková kra takových rozměrů, že dojde k úplnému ucpání kanalizace,“ vysvětlil Jan Jindra, vedoucí oddělení rozvoje společnosti VAK Jižní Čechy.

Obdobný problém představují i rozdrcené odpady z domácích drtičů. „Vypouštění rozdrceného odpadu do kanalizace způsobuje její zanášení. Dále se zvyšuje i produkce kalů na čistírnách a spotřeba kyslíku pro odbourávání organických látek. Tyto problémy zvyšují náklady na čištění vody, neboť domácnosti s drtičem vypouštějí dvakrát tolik organického zatížení než ty bez drtiče,“ upřesnil Jan Jindra.

Následně musí provozovatel vodohospodářské infrastruktury provést čištění kanalizace tlakovými vozy, které materiál rozplaví. Případně se čištění provádí kombinovanými tlakovými vozy, které materiál včetně tuků zachytí a ten je pak odvezen na skládku.

Kanalizační řád v tomto směru nezakazuje vypouštět vodu s tuky z domácností, ale povolené koncentrace tuků ve vypouštěné splaškové vodě jsou tak nízké (do 100mg/l extrahovaných látek), že z nich zákaz vylévání tuků do odpadů vyplývá.

Pro vyvařovny a podobné provozy platí, že by měly mít na zachycení tuků takzvané lapoly a řádně je provozovat. „Provozy i domácnosti by správně měly tuky shromažďovat do většího množství v nádobách či barelech s uzavřeným víkem a odvážet do sběrných dvorů. Především větším společnostem hrozí v tomto případě pokuta,“ zdůraznil Jan Jindra.

„Existují firmy, které přistaví čisté uzavíratelné nádoby a po jejich naplnění zbytky oleje většinou zdarma odvezou. Například v Českých Budějovicích mohou lidé předat použité oleje firmě .A.S.A. na sběrném dvoře v Dolní ulici. Ne všechny obce však disponují sběrnými dvory a ne všechny dvory berou tento odpad. Pak je možné nanejvýš tuky zachytit do papírových ubrousků a vhodit do popelnice.