Valné hromady se zúčastnilo sedm akcionářů. Spolu s Městem České Budějovice s majoritním podílem 80 procent, se z významných akcionářů jednání účastnila, vedle iniciátora valné hromady NUBONERI BUSINESS s.r.o. (tři procenta), také společnost Forum Energy, s.r.o. (15 procent) a Dekamperion, s.r.o. (0,14 procenta).
V rozsáhlé diskusi k projednávaným bodům pořadu valné hromady podalo představenstvo také vysvětlení 
k otázce Města České Budějovice, jak společnost naloží s informací, že Teplárna České Budějovice, a.s., byla uvedena ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby za rok 2012 v kapitole 3.2. Organizovaný zločin jako příklad společnosti s nejasnou vlastnickou strukturou některých svých minoritních akcionářů. Majoritní akcionář vyjádřil znepokojení nad dopady této informace na hospodaření společnosti, zejména z oblasti zhoršených obchodních pozic svých dodavatelů, bankovních a pojišťovacích institucí, případně vztahů k veřejnoprávním poskytovatelům dotací a požadoval vysvětlení, zda představenstvo zohlední tyto skutečnosti při přípravě nových stanov společnosti, jakož i ve své další činnosti.

Představenstvo informovalo akcionáře o tom, že uvedení společnosti ve zprávě BIS považuje za vážnou událost, kterou se již zabývá. Potvrdilo, že se již setkalo s dotazy svých obchodních partnerů 
k této záležitosti a vyjádřilo obavy z poškození dobrého jména společnosti. Představenstvo ubezpečilo akcionáře, že uskuteční všechny nutné a možné kroky k odvrácení případných hrozících škod společnosti, včetně případných návrhů na nové znění stanov, umožňujících identifikaci konečných beneficientů akcionářů společnosti.