„Členové Stínové vědecké rady Národního parku (NP) Šumava jsou znepokojeni postupem, který uplatňuje vedení NP Šumava reprezentované ředitelem Janem Stráským a jeho náměstkem Jiřím Mánkem v oblasti Ptačího potoka,“ říká ředitel rady Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.

"Jedná se o biologicky velmi cennou lokalitu podmáčených smrčin s výskytem mnoha druhů vzácných a přísně chráněných živočichů a o místo, kde samovolná obnova horského lesa po gradaci kůrovce vedla k návratu k přirozenému stavu ekosystému. Oblast Ptačího potoka, byť formálně není v I. zóně NP, je klíčovou oblastí souvislého celku samovolně se vyvíjejících horských lesů.

A NP Šumava byl vyhlášen právě pro ochranu samovolného vývoje těchto ekosystémů. To, že Správa NP nemá vydaná patřičná povolení na základě odborných posouzení, je dalším z dlouhé řady porušování zákonů, ale i důkazem naprosté odborné nezpůsobilosti současného vedení NP Šumava.

Boj s kůrovcem v těchto místech je navíc zbytečný, protože se odehrává hluboko za současnou gradační linií. Správa NP by se měla soustředit na tlumení kůrovce v pásmu původně smíšených lesů, a ne ničit zbytky zachovalých přírodních podmáčených smrčin.

Na kvalitu tohoto místa jsme poukazovali již v našich minulých stanoviscích a také jsme ji v našem návrhu zónace zařadili do bezzásahového režimu.

Je velkou chybou vedení Národního parku Šumava, že její neodborný postup vyústil v blokádu organizovanou nevládními organizacemi. Blokády nejsou dlouhodobým řešením sporu o ochranu přírody na Šumavě. Ochrana přírody je věcí odbornou, nikoliv politickou.

Ale chápu, že Hnutí Duha k tomuto prostředku sáhlo v nejkrajnější nouzi, aby se pokusilo ochránit jak přírodu samu, tak i principy její ochrany," dodává Jakub Hruška.