Štěbetání a křik už se ozývají s nastupujícím jarem u Vrbenských rybníků, významné ptačí rezervace na okraji Českých Budějovic. K „domácím“ obyvatelům, kteří se na zimu přesunuli třeba jen na nejbližší nezamrzající vodní toky, už se přidali také první poutníci z větších vzdáleností. Lokalita je například jediným hnízdištěm kolpíků bílých v Čechách, ale zatím zde najdeme hlavně racky chechtavé, racky bělohlavé, labutě velké, kormorány velké, husy velké, potápky roháče nebo poláky velké.

Celé desítky vteřin jsou přitom racci, kachny nebo labutě schopni jezdit po hladině s hlavou pod vodou, když hledají potravu, nebo se co chvíli rovnou potopí. Přírodní rezervace Vrbenské rybníky má rozlohu 245,8 ha a zahrnuje čtyři velké rybníky (Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník) a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Zřízena byla k 1. dubnu 1990, od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků.

Přírodovědec, entomolog Jiří Řehounek, člen organizace Calla, upozorňuje, že Vrbenské rybníky jsou zajímavé z několika pohledů. „Vrbenské rybníky jsou hlavně důležitou oblastí pro ochranu ptactva. Zajímavé je to, že jsou blízko u města a ptáci se tolik nebojí lidí,“ říká Jiří Řehounek s tím, že je tedy možné ptactvo pozorovat z větší blízkosti než jinde.

Přírodní rezervace Vrbenské rybníky
Rezervace leží na severozápadním okraji Českých Budějovic a má rozlohu 245,8 ha. Zahrnuje 4 velké rybníky (Černiš, Domin, Starý a Nový Vrbenský rybník) a rozsáhlé plochy přilehlých mokřadů a luk, vyznačuje se bohatou a unikátní faunou, flórou a mykoflórou. Zřízena byla k 1. dubnu 1990, od roku 1993 jí prochází naučná stezka Po hrázích Vrbenských rybníků.

Další výhodou rezervace jsou podle entomologa staré stromy na hrázích, hlavně duby, v jejichž dutinách nachází útočiště mnohé ohrožené druhy hmyzu. „Především páchník hnědý, který patří do příbuzenstva zlatohlávků,“ dodává Jiří Řehounek. Organizace Calla už v minulosti do lokality vedla i odborné vycházky pro zájemce, ale přírodovědec připomíná, že ještě více exkurzí tady pořádá Česká společnost ornitologická.

K rozvoji oblasti chce přispět i Jihočeský kraj, který zde zřídil v jihozápadní části pozorovatelnu pro veřejnost.

Velice ceněné jsou jak rybníky a jejich břehy, které poskytují vynikající podmínky pro vodní ptactvo, jednak přilehlé bažinné olšiny a unikátní dubové porosty na hrázích. Na území rezervace hnízdí okolo 90 druhů ptactva, řada dalších tažných ptáků (zejména vodních) ji užívá jako zastávku na svých přeletech mezi hnízdištěm a zimovištěm (jedná se o cca 193 druhů ptáků).

Velmi ceněné jsou i z hlediska entomologů, neboť se zde vyskytuje velmi bohaté společenstvo motýlů (831 druhů, pro některé to je jediná známá lokalita výskytu na území ČR).

V rezervaci je potvrzen výskyt 40 druhů vyšších rostlin, což znamená, že se jedná o druhově velmi bohatou oblast. Za zmínku stojí rozsáhlý porost bažinných olší a stromořadí starých dubů na hrázích rybníků. Přímo na rybnících roste kotvice plovoucí (Trapa natans), šmel okoličnatý (Butomus umbellatus) a stolístek přeslenatý (Myriophyllum verticillatum). V pobřežních oblastech se vyskytují orobinec úzkolistý (Typha angustifolia), rákos a zblochan bahenní.

Mokřadní louky jsou z 20 % kryté rašeliníkem, z bylin se vyskytují bazánovec kytkokvětý, zábělník bahenní (Potentilla palustris). Na loukách roste orchidejprstnatec májový (Dactylorhiza majalis), všivec ladní (Pedicularis sylvatica) a ocún jesenní (Colchicum autumnale). V bažinných olšinách tvoří bylinné patro ďáblík bahenní (Calla palustris), kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), žebratka bahenní (Hottonia palustris), z dřevin se především na okrajích vyskytují bříza pýřitá (Betula pubescens), bříza bělokorá (Betula pendula), dub letní (Quercus robur) a borovice lesní (Pinus sylvestris).

Vrbenské rybníky a jejich bezprostřední okolí jsou významnou mykologickou lokalitou. Jsou zde popsány výskyty řady hřibů včetně teplomilných a ohrožených druhů, které jsou z většiny mykorhizně vázané na kořeny dubů. Některé patří mezi zvláště chráněné druhy a dále se vyskytují vzácné a ohrožené druhy evidované v Červeném seznamu ČR. Kvůli jejich ochraně není vhodné tyto houby v rezervaci sbírat.

Příhodná poloha vzhledem k největším českobudějovickým sídlištím předurčuje území rezervace k odpoledním procházkám a venčení psů. V prostoru přírodní rezervace se ale nesmí pouštět psi na volno. Venčit je možné pouze na vodítku. Důvodem jsou právě hnízdící a přebývající ptáci.