V době, kdy většina obchodníků nabízí různé slevy a podporuje tak nákupní šílenství, nabídl tento řetězec nejen s drogistickým zbožím svým zákazníkům pocit podílet se na něčem smysluplném. V pátek 29. listopadu se v prodejnách s logem dm nakupovalo s cílem, aby byl obrat co nejvyšší. Pět procent z toho totiž má jít na podporu občanských aktivit směřujících mezi seniory a jejich vnoučata. A bylo znát, že na tento způsob charity a podpory zákazník slyší. Díky vstřícnosti vedení dm jsme mohli slíbit, že mezi 70 subjektů do českých a moravských okresů rozdělíme rovné dva milióny korun.

V některých okresech se přihlásil jediný zájemce o finanční dar ve výši 28 600 korun, v jiných je přihlášených projektů více. A jak jsme slíbili, o jediném vítězi v každém okrese rozhodnete vy, čtenáři našeho webu.

Ve vašem okrese se přihlásily tyto domovy a instituce. Jejich názvy, adresy najdete pod textem. Abyste mohli lépe rozhodnout, popis jejich konkrétního projektu přikládáme.

Hlasovat můžete na konci článku od 21. února do 1. března. Přejeme vám šťastnou ruku a vítěznému domovu od srdce blahopřejeme. Podmínky předání daru domluvíme již s ním.

Vyhrajte dárkový box:

Partner projektu připravil pro 15 z vás věcný dar v podobě oblíbeného dárkového boxu. Jak vyhrát cenu? Soutěžní otázku najdete ZDE

Českobudějovicko

1. Domov pro seniory Horní Stropnice, Dobrá Voda 54, 374 01 Horní Stropnice

Mezigenerační setkávání

Zástupci ZŠ a MŠ Horní Stropnice a Domova pro seniory uzavřeli v roce 2018 dohodu o vzájemné mezigenerační spolupráci dětí a seniorů, na základě které dochází k pravidelnému setkávání uživatelů a dětí při různých kulturních a sportovních akcích a aktivizačních činnostech. Tato setkání probíhají jak v mateřské škole, tak v domově pro seniory a jsou zaměřena na tvoření, muzikoterapii, zachovávání tradic, čtení pro děti, trénování paměti… Mezigenerační spolupráce našeho domova a ZŠ a MŠ Horní Stropnice začala v roce 2018. Děti ze školky přijíždějí do našeho zařízení pravidelně jednou měsíčně. Společně s našimi uživateli se věnují různým činnostem, např. společně tvoří, trénují paměť, předčítají, zpívají a vyprávějí. Vyvrcholením celoročních aktivit je pro děti v červnu uspořádán dětský den v domově pro seniory. Na jeho přípravě se spolupodílejí uživatelé za podpory zaměstnanců, rodinných příslušníků a přátel domova. Vyrábějí kulisy, jsou porotci na stanovištích a jako diváci podporují úsilí dětí při plnění různých zábavných disciplín. Letos budeme připravovat již třetí ročník této akce.

2. Domov důchodců Dobrá Voda, Pod Lesem 1362/16, 373 216 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Barevný rok

Záměrem projektu je rozšířit vybavení tvořivé dílny Domova důchodců Dobrá Voda (DDDV) o další technologii, a to enkaustiku. Enkaustika neboli malování horkým voskem je starověká malířská technika vhodná i pro začátečníky. Vosk se nanáší malou žehličkou na křídový papír. Mezigenerační aktivity jsou již dlouhou dobu přínosem a radostí našeho domova. DDDV spolupracuje v rámci kulturních akcí se ZŠ a MŠ Dobrá Voda. Užší spolupráci jsme navázali s dětskou skupinou DDDV. V rámci mezigeneračních projektů zde probíhá mnoho činností. Naši senioři každý čtvrtek čtou dětem pohádky, společně pečeme cukroví, v rámci putování za tradicemi dereme peří nebo pleteme pomlázky. Ani sportovní aktivity nám nejsou cizí. V létě jsme již podruhé změřili vzájemné síly v Dobrovodských sportovních hrách. Loňský rok jsme zakončili společným zpíváním v rámci akce Česko zpívá koledy. K základním lidským hodnotám patří úcta ke stáří, vzájemná tolerance, pochopení a sociální cítění. Naší snahou je přispět k rozvoji těchto hodnot. Dále podpořit koncepci rodinného prostředí našeho domova, zkvalitnit život seniorů žijících v DDDV, posílit pocit sebeurčení ve stáří a veselí i radosti ze života.

3. CSS Emausy s. r. o., Lázeňská 2438/77, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic

Kalendář vzpomínek

Studenti Česko-anglického gymnázia v Českých Budějovicích navštěvují naše seniory pravidelně. Loni sbírali od seniorů recepty na jejich obvyklá či oblíbená jídla jejich mládí. Na další setkání studenti přinesli své výrobky, které podle receptů našich seniorů upekli a uvařili. Bylo to velmi milé setkání, senioři byli dojati. Na základě této zkušenosti vznikla myšlenka zdokumentovat aktivity „mostu mezi stářím a mládím“ a publikovat je. V tomto roce bychom chtěli ve společných aktivitách pokračovat. Tentokrát studenti budou v rámci svých návštěv od seniorů shromažďovat zajímavé vzpomínky na jejich školní léta či poutavé příběhy, vztahující se ke školnímu období. Tyto vzpomínky a příběhy studenti poté zpracují do krátkého textu, který bude společně s fotografií konkrétního seniora a studenta uveřejněn v kalendáři pro rok 2021. Kalendáře budou vytvořeny ve formě týdenního stolního kalendáře a budou darovány seniorům a studentům, kteří se do projektu zapojili, zaměstnancům CSS Emausy a dále budou sloužit jako propagační materiál našeho domova.

Zdroj: Youtube

4. Klub Aktiv, z.s., Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice

Pravda a manipulace v médiích

Ve třech středních školách v okrese České Budějovice zorganizujeme mediální vzdělávání na téma kritické myšlení. V každé škole zapojíme do týmu 21 seniorů a sedm studentů, kteří společně absolvují celkem tři lekce po dvou hodinách. Vzdělávací lekce budou podpořeny e-learningem a učebními texty. Účastníci si vyzkouší metody ověřování informací. Dozví se, jak se rodí zprávy, co jsou to zprávy „falešné“, jak se pracuje s našimi emocemi a jak si udržovat mediální a informační hygienu pro vlastní pohodu a zachování dobrých mezilidských vztahů. Chceme propojit názory seniorů a studentů na důvěryhodnost informací získávaných z různých zdrojů (sociální sítě, online media, apod). Cílem projektu je rozšíření znalostí a dovedností: umět dohledat informace o tvůrci mediálního sdělení a o médiu. Znát, jakým způsobem se mediální sdělení k příjemcům dostává a jak se dále šíří. Rozpoznat, jaké informace sdělení obsahuje a komu jsou určena. Umět posuzovat důvěryhodnost uvedených informací a zdrojů. Poznat, jak se mediální sdělení snaží upoutat pozornost příjemců a ovlivnit jejich názory a postoje. Ve vybraných městech chceme spolupracovat s redakcemi Deníku a uspořádat besedu s redaktory regionálního vydání.

5. Domov pro seniory Chvalkov, Chvalkov 41, 374 01 Čížkrajice

Jedeme do zoo

V rámci tohoto projektu bychom rádi prohloubili již navázanou spolupráci s MŠ Slavče. Součástí pravidelného setkávání v letošním roce bude uspořádání minimálně čtyř velkých společných akcí, které se budou týkat období masopustu, dětského dne, dne seniorů a Vánoc. Mimo těchto plánovaných akcí bychom rádi uspořádali i společný výlet našich klientů a dětí z mateřské školy do Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou. Věříme, že zábavné sledování zvířat navodí správnou atmosféru k postupnému odbourání bariér ostychu a povede tak ke spontánnímu předávání informací mezi našimi klienty a dětmi.