Nezvládli totiž 14. března řádně ukončit své zasedání (bylo jich tak málo, že nebyli usnášeníschopní) a primátor města Jiří Svoboda stanovil, že neukončená diskuse zastupitelů se přenese před další zasedání. Debatu tedy dokončovali před pondělním zasedáním. Setkání zastupitelů tak nezačalo obvyklým schvalováním programu, ale výměnou názorů na to, jestli se město mělo nebo nemělo připojit 
k vyvěšování vlajky pro Tibet, citací starého novinového článku o tom, že téměř kulatý tvar kamene u Muzea revolučního dělnického hnutí (dnes Jihočeská vědecká knihovna) symbolizuje internacionalismus revolučního hnutí nebo stížností na údajně chatrný úklid města v Kostelní ulici. V pondělí ale zastupitelé stihli projednat vše. Možná 
i proto, že primátor Jiří Svoboda na začátku stanovil, že se skončí až po projednání všech bodů ve schváleném programu bez ohledu na délku zasedání.