Dnes, v době automatizace a vyspělé techniky, je to záležitost několika jednotlivců, lidí, kteří mají práce nad hlavu a často zapomínají na opatrnost a zásady požární ochrany.


Připomeňme alespoň ty nejzákladnější: Nesmíme zapomenout na stanovení požadavků pro bezpečný pobyt a pohyb osob včetně zákazů a značení („zákaz vstupu nepovolaných osob“, „zákaz kouření“ nebo „zákaz vjezdu motorových vozidel bez lapače jisker“).


Je třeba věnovat pozornost uskladněným plodinám, zejména senu, a pravidelně provádět měření jejich teploty. Měření teplot se provádí 1 x za 24 hod. v prvním měsíci po naskladnění, dále 1 x týdně ve druhém a třetím měsíci po naskladnění. Teplota se měří nejméně na 6 místech jedné dosoušecí sekce seníku (část seníku do objemu 2000 m3).


Nutná je také řádná údržba všech mechanizačních prostředků, používaných při sklizni. Vybavenost těchto strojů přenosnými hasicími přístroji by měla být samozřejmostí.


Dále bych chtěla upozornit na bezpečnostní vzdálenosti volných skladů sena a slámy (stohů) od vybraných druhů objektů, lesů a komunikací. Zmíněnou problematiku řeší ve své příloze vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).


Stohy lze zakládat ve vzdálenosti minimálně: 300 m od závodu, kde se vyrábějí, zpracovávají nebo uskladňují výbušné či lehce vznětlivé látky nebo se na volném prostranství uskladňují snadno hořlavé kapaliny, 100 m od ostatních průmyslových závodů, zemědělských závodů a středisek, od lesa, od krajní koleje železničních tratí, 60 m od veřejných komunikací, 50 m od okrajové budovy souvislé zástavby obcí, od činné hranice skládky tuhého domovního odpadu a od jiného stohu a 30 m od elektrického vedení o vysokém napětí.


Výše popisované bezpečnostní vzdálenosti platí pouze pro stohy od 50 m3 do 4000 m3. Stoh sena a slámy může mít objem nejvýše 4000 m3. Jako jeden volný sklad se posuzuje také souvislá skupina stohů, jejichž celkový objem nepřesáhne již zmiňované 4000 m3.
⋌Kateřina Remešová,
⋌Hasičský záchranná sbor Jčk